Donator vill vara rättslig fader

2015-12-16 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag var singel och ville bli gravid därför kom jag överens med en vän som ville hjälpa mig med detta. Vi gjorde IVF så ingen tvekan vem som är biologisk far. Vi bestämde innan att jag skulle ha ensam vårdnad och ta hand om barnet själv. Nu är jag gravid och fadern har indikerat att han kanske vill vara mer delaktig än vi bestämt från början. Vi bor 80 mil ifrån varandra. Kan jag och barnet tvingas flytta närmare fadern? Kan han kräva gemensam vårdnad? Kan jag göra något redan innan barnet är fött för att slippa vårdnadstvist? Om jag har ensam vårdnad, kan jag då bestämma helt själv vart jag vill bo med barnet? Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Pater-est regeln är en rättslig princip som innebär att då en gift kvinna föder barn, presumeras hennes make vara pappa till barnet. Vid IVF råder ingen liknande presumtion.

En man kan inte föra positiv faderskapstalan, d.v.s. talan om att han skall anses vara far till barnet. Däremot är socialnämnden skyldiga att utrdea vem som är far till barnet enligt föräldrabalk 2:1. Nämnden är inte bunden av moderns ståndpunkt och ska utreda faderskapet även om modern inte vill bidra till utredningen. Om donatorn är kommer en faderskapsutredning bara fungera som en bekräftelse på faderskap och denne blir då rättslig fader. Donatorn kommer då att ha umgängesrätt, skyldighet att betala underhåll och barnet kommer även ha rätt att ärva denna vid eventuellt dödsfall. Det leder dock inte automatiskt till umgängesrätt eller delad vårdnad - Det är något som i sista hand beslutas av en domstol.

För att kunna bli registrerad som ensam rättslig förälder till ett barn som blivit till genom insemination måste socialtjänsten registrera fader okänd i faderskapsutredningen. Eftersom det är socialtjänstens uppgift att utreda vem som gett upphov till barnet kommer alltid den person som bidragit med spermier registreras som fader om denna blir känd.

När det gäller vårdnad om barn, boende och umgänge så är det barnets bästa som särskild vikt ska fästas vid, speciellt behovet av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Då du inte är gift när barnet föds kommer du att ha ensam vårdnad. Ingen kan tvinga dig att flytta någonstans - Däremot kan du bli vara skyldig att bidra till resekostnader för att pappa och barn ska träffas. Denna skyldighet beräknas efter dina ekonomiska förhållanden och andra omständigheter.

Mannen kan när han blivit registrerad som rättslig fader av socialtjänsten föra talan om att domstolen förordna om gemensam vårdnad.Det är en bedömningsfråga för domstolen av huruvida ni kommer att kunna samarbeta i frågor som rör barnet. Kommer domstolen fram till att ni verkligen inte kan samarbeta, det krävs ganska stora problem för detta, kommer domstolen ge den av er som är bäst lämpad vårdnaden. Denna person kommer troligtvis, utan att veta något om era livsförhållanden vilket starkt påverkar, vara du som mor och befintlig vårdnadshavare.

Tidigare i december gavs några generella råd från en annan Lawlinerådgivare i en liknande fråga, där det gavs förslag på handlingsalternativ för dig - http://www.lawline.se/answers/en-mans-ratt-att-bli-pappa.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Stina Bagge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1519)
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?
2020-09-12 Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?

Alla besvarade frågor (84243)