FrågaPROCESSRÄTTDomstol02/07/2019

Domvilla eller resning vid jävig försvarare med mera

Dömd och lagakraft. Har efterhand fått veta att min försvarares konstigheter kan vara pga jäv. Ska anmälas till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Fört osanning till sin klient att de endast är grannar med motpartens föräldrar. Vilket har visats inte stämma de jobbar tillsammans i golfklubb. Hon har också underlåtit att låta rätten pröva hennes jävs fråga. Hon har underlåtit att kalla vittnen som den tilltalade påkallat har god kännedom om vad som skett. Har underlåtit att innan rättegång gå igenom förundersökningsprotokollet med den tilltalade fast hon visste att denne inte läst den pga ångest/panikattacker. Har inte säkrat bevis som den tilltalade uppmärksammat om och skulle stärkt försvaret av hennes klient. Har inte inför rätten påkallat dess uppmärksamhet att den tilltalade mår så dåligt att denne inte kan värja sig. Har visat bristande engagemang i rätten och inte ifrågasatt grova falska anklagelser vilket vittnen under rättegången kan vittna om. Sedan har utredare visat avsaknad av objektivitet, neutralitet, saklighet samt tagit personsympati för ena parten i fup. Har vägrat ta emot anmälningar och vägrat att säkra bevis samt att inte genomfört normalt utredningsarbete i samtliga utredningar hon genomfört mot/med undertecknad. Har också ignorerat frågor Har i utredningarna undanhållit fakta och underlåtit att förhöra nyckelpersoner som har utpekats. Åklagare har hellre inte säkrat bevis. Vad göra, finns mer. Mycket lögner som går att i efterhand bevisa

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Lagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Rättegångsbalken (RB).

Domvilla och resning
Det finns två sätt som man kan ändra en lagakraftvunnen dom på och det är antingen genom domvilla eller resning.

Resning kan beviljas när domen uppenbarligen strider mot lag eller om det har uppkommit nya bevis som inte tidigare var kända och dessa bevis sannolikt skulle ha medfört att domen hade blivit annorlunda med hänsyn till dessa. Det är det sistnämnda som kan bli aktuellt i ditt fall då du säger att det finns bevis som inte har tagits upp. Egentligen ska bevisen ha uppkommit efter det att domen föll, men med tanke på omständigheterna som du beskriver där jävig försvarare förbisåg bevis och liknande kan det vara värt att åberopa detta ändå som ett försök, 58 kap 2 § RB.

Domvilla kan beviljas om det har förelegat ett grovt rättegångsfel från domstolens sida. Ett exempel på detta kan vara att ena parten inte har fått ta del av material i målet som varit betydelsefullt för målet, 59 kap 1 § RB. På din beskrivning av fallet skulle den delen där fakta har undanhållits och underlåtandet av att förhöra nyckelpersoner kunna vara ett rättegångsfel av sådant slag.

Jävig försvarare
En advokat måste i sitt arbete handla utefter god advokatsed, 8 kap 4 § RB. Enligt advokatsamfundet är en advokat jävig enligt följande:

En advokat får inte anta ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt eller beaktansvärd risk för sådan. Intressekonflikt föreligger om

1. advokaten biträder eller tidigare har biträtt motparten i saken,
2. advokaten biträder en annan klient i samma sak och klienterna har motstridiga intressen,
3. advokaten biträder en annan klient i en näraliggande sak och klienterna har motstridiga intressen,
4. det finns risk för att kunskap som omfattas av advokatens tystnadsplikt kan ha betydelse i saken,
5. advokaten själv eller någon denne närstående har ett intresse med anknytning till saken som strider mot klientens, eller
6. det annars föreligger någon omständighet som utgör hinder för advokaten att fullt ut tillvarata klientens intressen avseende uppdraget.

Är det så att advokaten har åsidosatt vad som åligger henne enligt god avokatsed kan hon tilldelas en erinran eller varning från advokatsamfundet, alternativt bli utesluten om omständigheterna är synnerligen svåra. För att det ska kunna bli tal om resning krävs det att advokaten har agerat brottsligt. Det krävs alltså ett lagstadgat brott, vilket advokatjäv inte är. Resning kan således inte bli beviljat på enbart denna grund. För att angripa advokaten får du med andra ord anmäla henne till advokatsamfundet istället.

Jävig åklagare
Om det däremot är så att åklagaren eller domaren har varit jävig på något sätt är detta en grund som man kan få resning beviljad på, 58 kap 2 § RB.

Sammanfattning och avslutning
Jag kan sammanfattningsvis säga att det enligt din berättelse finns många tveksamheter i hur ditt mål hanterades och detta beklagar jag. Det är möjligt att du skulle kunna få resning eller domvilla beviljat om du begärde det. Något som du dock bör vara medveten om är att det är väldigt sällan en begäran om resning eller domvilla går igenom och skulle du ändå välja att begära det bör du ta hjälp av en jurist som kan framföra din talan på rätt sätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo