Domskäl utan hänvisning i lag?

FRÅGA
Domskäl utan hänvisning i lag? Jag har åberopa direkt effekt och i min bevisföring om att överträdelse av äganderätt skett enligt Stadgan. Underlåtenhet där staten genom kommunen helt har struntat i helt grundläggande anvisningar enl EU direktiv. Tillämpning av lagstadgad proportionalitetsprincip har helt negligerats. Miljödomstolen är en speciallicerad domstol som förväntas kunna grunden för Sv antagna medborgarrätt med stadgan och direktiv med dess principer. Domen. i målet underkänner kommunens framställan. Men domskäl enligt vilka lagtexter o paragrafer som utgör den sakliga bedömningsgrunden saknas helt. Jag kräver alltså att domen "direkt" anger de "lagtexter" "kap.. x § y som kommunen bevisligen har överträtt emot de rättigheter som jag anfört och underbyggt med dess överväldigande bevisföring.Har jag rättighet att begära ut förtydligandet av domskäl? Eller måste jag återigen överklaga domstolens helt oklara" laga"grund i sitt luddiga domskäl.? Jag hoppas att ni förstår min frågeställning och kan ge mig ett korrekt svar. Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Krav på domstolens motivering
Domskäl är den motivering rätten anför för sitt domslut. Vad domskälen i en dom från miljödomstolen ska innehålla beror på vilket processuellt regelverk som är tillämpligt på det aktuella fallet. Mark- och miljödomstolarna ska som utgångspunkt använda sig av rättegångsbalkens regler vid mål där domstolen utgör första instans, medan bestämmelserna i lagen om domstolsärenden ska gälla i mål som överklagats till domstolen.

Domar enligt rättegångsbalken ska alltid motiveras, 17 kap. 7 § rättegångsbalken. I domen ska domstolen därför bl.a. ange domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet. Motiveringen kan dock även i dessa fall vara kortfattad i fall där domen får utfärdas i förenklad form, 17 kap. 8 § rättegångsbalken.

I 27 § lagen om domstolsärenden stadgas att beslut grundas på det som handlingarna innehåller och det som i övrigt har förekommit i ärendet. Enligt 28 § ska de skäl som bestämt utgången i ett avgörande framgå, om beslutet går någon part emot. I ett beslut som innebär att ett överklagat beslut fastställs behöver skälen anges endast om de avviker från skälen i det överklagade beslutet.

Varken lagtexten eller förarbetena föreskriver alltså något krav på att domskälen ska innehålla en uttrycklig hänvisning till lag, varför det inte är möjligt att som part i målet kräva en sådan utveckling domstolens skäl.

Överklagan
I din dom bör du ha fått en överklagandehänvisning med information om huruvida ditt beslut går att överklaga och hur du i så fall ska gå tillväga.

Utifrån din fråga kan det emellertid nämnas att en part i vissa mål i mark- och miljödomstolen har klagorätt enbart om beslutet gått honom eller henne emot, se 36 § lag om domstolsärenden. I en överklagan ska även anges den ändring av mark- och miljödomstolens beslut som klaganden vill få till stånd, vilket inte innefattar en möjlighet att få en utveckling av domskälen. Vidare överklagas mark- och miljödomstolens domar och beslut till miljööverdomstolen, vilken är slutinstans i mål där det första beslutet har fattats av en myndighet. I mål som har börjat i mark- och miljödomstol dömer Högsta domstolen som sista instans. Du bör då vara medveten om att det i de flesta mål även krävs prövningstillstånd för att domstolen ska ta upp ett mål till prövning.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (691)
2020-05-29 Hur rangordnar jag rättskällor?
2020-05-26 Måste man pixla misstänkta gärningspersoner?
2020-05-22 Gäller rökförbudet vid servering till medlemmar och vad gäller kring rökrum?
2020-05-19 Inget stopp för inställelse på grund av corona

Alla besvarade frågor (80677)