FrågaPROCESSRÄTTDomstol17/02/2015

Domförhet i tvistemål

Hej! Enligt huvudregeln om kärande yrkar ett belopp på 1 milj. då ska det vara tre domare, men vid min huvudförhandling kom bara en domare. Jag undrar varför?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om antalet domare (den s k domförheten) varierar dels beroende på om det rör sig om brottmål eller tvistemål, dels vilken sorts mål det rör sig om. När det gäller tvistmål är huvudregeln i tingsrätt att domstolen är domför med tre lagfarna domare (se 1 kap. 3a § rättegångsbalken, RB). Även om huvudregeln om tresits existerar kan undantag göras och domstolen kan ändå anses domför med endast en lagfaren domare. Detta kan ske t ex om rätten anser det tillräckligt med en domare och parterna samtycker till det eller om huvudförhandling hålls i förenklad form (vanligen direkt i samband med muntlig förberedelse). Samma sak kan ske om målet är av enkel beskaffenhet eller om det rör sig om ett s k småmål eller FT-mål (d.v.s. mål där värdet parterna tvistar om inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, ca 22 000 kr år 2015). Exempel på mål av enkel beskaffenhet där en domare kan avgöra målet även om parterna inte samtyckt är t ex mål om betalningsskyldighet där svaranden tycks bestrida mest p.g.a. betalningssvårigheter eller vardagliga mål inom köprätten. Tvistiga vårdnadsmål eller mål om stora belopp är ofta mer komplicerade och kräver i regel tredomarsammansättning.

Om part förmodar att endast en lagfaren domare dömt i mål där tresits egentligen skulle ha förekommit kan domstolen ha begått ett domförhetsfel. Om detta fel kan anses ha inverkat på det enskilda målets utgång (d.v.s. att det framstår som mera sannolikt att målets utgång blivit en annan om domarna varit tre) kan domstolens dom komma att undanröjas och ärendet återförvisas till tingsrätten (se 50 kap. 28 § RB). Sådan klagan kan framföras även om överklagandetiden har gått ut och ska lämnas in skriftligen till hovrätten.

Hoppas du fått svar på dina funderingar. Tveka annars inte att skicka in en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo