Domarjäv när domaren är granne med part?

2019-10-29 i Domstol
FRÅGA
HejJag undrar om en rådman som bor granne med svarande räknas som jävig?Rådman och svarande bor ungefär 200 meter från varandra och rådmannen kände igen svarande i målet. Då som en mamma på gatan.Dock valde rådmannen att presentera sig som boende i samma område.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om jäv

Regler om domarjäv återfinns i Rättegångsbalken 4 kap. 13§. Jävsreglerna syftar till att säkerställa att beslutsprocesser är sakliga, objektiva och därmed opåverkade av ovidkommande hänsyn. Närmare bestämt handlar det om att säkerställa att part i ett mål får en rättvis rättegång och att ingjuta förtroende för rättskipningen hos såväl den enskilde som allmänheten. Rättegångsbalkens jävsregler ska tolkas med ledning av dessa syften. Bedömningen av huruvida jäv föreligger ska utgå från hur en objektiv iakttagare, "en vanlig medborgare", skulle bedöma domarens förmåga att opartiskt och oberoende kunna ta ställning i fallet.

Bedömning i ditt fall

I situationen du beskriver skulle 10 punkten kunna bli aktuell, var det så kallade "delikatessjävet" kommer till uttryck. Denna jävsgrund omfattar samtliga de fall där domaren, utöver de situationer som anges i punkt 1-9, skulle kunna tänkas vara opartisk.

Att domaren känner igen personen kan tyda på att det föreligger en jävsituation men för att kunna avgöra huruvida det bör anses som jäv behövs mer information om relationen. Varför kände domaren igen personen? Det kan ju finnas tusentals olika anledningar. Kände han ex. igen henne för att hon har en för bostadsområdet utstickande utseende/stil eller för att hon är den enda som har exempelvis har barn? Eller är det istället att så att de till och från stöter på varandra nere på gården och har någon form av relation till varann.

Beroende på vad anledningen är måste man vidare ställa sig frågan om det kan ha någon påverkan på domarens förmåga att döma i det fallet som ligger på bordet (d.v.s. vad rör fallet)? Att bara vara granne behöver inte betyda att man är jävig. Det kan t. ex. bero på hur boendesituationen ser ut. Bor de på landsbygden med väldigt få grannar kan det vara en situation som kan tyda på jäv medan om de bor centralt i en stad med många olika grannar så kan de trots att de bor relativt nära varandra förbli mer anonyma för varandra.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?