Domarjäv i närståenderelationer

2015-11-02 i Domstol
FRÅGA
Hej,Jag har en teoretisk fråga som jag ställer av ren nyfikenhet om hur HD ser på frågan om jäv för domare. Om en rättegång rör frågan om hustrumisshandel exempelvis, och domaren har någon närstående som är engagerad inom kvinnojouren för utsatta kvinnor, då kan väl detta omöjligen inte anses som en fråga om jäv? Finns det någon generell motivering till vad som anses som jäv och vad finns det för lagstöd till det? MVHES
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga!

Allmänt om jäv

Reglerna om jäv för domare (även nämndemän) finns i 4:13 Rättegångsbalken (här). Bestämmelsen innefattar 10 punkter i vilka olika former av jäv regleras. Jäv är en allvarlig överträdelse och resulterar i rättegångsfel (målet kan behöva tas om på nytt och det ger även upphov till s.k. resning).

Motiven bakom dessa regler är rättssäkerhetsaspekter. Framför allt i brottmål gäller att den tilltalade ska kunna få sitt ansvar prövat av en opartisk domstol, se vidare artikel 6 Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (här).

Vad beträffar hur högsta domstolen (HD) ställer sig till jäv så är det inte, vid en grundare analys som denna, helt nödvändigt att ställa sig den frågan. Detta med hänsyn till att det rör sig om ett ganska strängt reglerat regelverk. Både de olika jävssituationerna och konsekvenserna av dessa är således förhållandevis tydligt reglerade.

Jävet ifråga

Beträffande den situationen ovan så skulle 4:13 p. 10 RB, det s.k. delikatessjävet kunna komma ifråga. Denna jävsgrund behandlar de situationer när domaren av en eller annan anledning, utöver de tidigare nio punkterna, skulle kunna tänkas vara opartisk i målet. Att dennes närstående är engagerad i kvinnojourer skulle inte utan vidare anses leda till att domaren blivit opartisk i målet.

Antag däremot att målsäganden i fallet (alltså den som blivit utsatt för misshandeln) varit i kontakt med samma kvinnojour som domarens närstående arbetar på. Skulle domaren sedan få förhandsinformation från den närstående om målsäganden och ärendet, kan det tänkas att denne skulle kunna vara jävig. Detta förutsätter dock att domarens kännedom om ärendet går att knyta till målsäganden själv.

Slutord

Med lite tillagda förutsättning till din fråga är det inte otänkbart att jäv skulle kunna aktualiseras enligt 4:13 p. 10 RB.

Är Du intresserad av att läsa domar från HD angående jäv tillhandahållet www.lagen.nu ett axplock av prejudikat med länkar intill paragraferna i lagen, se vidare här.

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (441)
2020-10-26 Lägga ned åtal efter att åtal väckts?
2020-10-18 Videolänk - i strid med "Rättvis rättegång"?
2020-10-16 Kan målet prövas igen om käranden återkallat sin talan?
2020-09-29 Juridisk rådgivning

Alla besvarade frågor (85430)