Dold samgäld/substitut för enskild egendom

FRÅGA
Hej! Jag och min man har inget äktenskapsförord. Jag har dock fått ett halvt sommarhus i gåva av min mor som enskild egendom. Om jag och min moster ( som äger andra halvan) nu säljer huset och jag använder pengarna till att tex betala av lån eller renovera mitt och min mans nya hus är de pengar jag lagt in fortfarande enskild egendom vid eventuell skilsmässa? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Pengarna från en eventuell försäljning

Enligt 7 kap. 2 § p. 2 Äktenskapsbalken (ÄktB) är egendom som ges till en make av någon annan än den andre maken enskild egendom om gåvan kom med en föreskrift om det. Vad sker då om den enskilda egendomen säljs eller på annat sätt byts ut? Enligt 7 kap. 2 § p. 6 ÄktB är även det som trätt i stället för den ursprungliga enskilda egendomen att anse som enskild egendom om inte annat har föreskrivits i gåvobrevet. Med andra ord kommer de pengar du får för en eventuell försäljning av huset att anses som enskild egendom. Viktigt att notera i sammanhanget är att om de pengarna du får för försäljningen vid något tillfälle sammanblandas med pengar som är giftorättsgods, t.ex. genom att de sätts in på ett konto som innehåller pengar som inte är enskild egendom, så tappar de karaktären av enskild egendom och blir istället att anse som giftorättsgods. Därför rekommenderar jag att du öppnar ett nytt konto eller tömmer ett konto och där placerar pengarna som kommer av en eventuell försäljning.

Om du efter den eventuella försäljningen får pengarna insatta på en nytt/tomt konto och de därmed är att fortsatt anse som enskild egendom, vad sker om du använder de för betalning av lån och/eller förbättring av er fastighet?

Förbättring av er fastighet

Genom att använda dina pengar, som är enskild egendom, för att rusta upp er fastighet, som jag utgår från är giftorättsgods, kommer pengarna ha omvandlats till exempelvis byggmaterial som sammanfogats med fastigheten och därmed blivit del av densamma, alltså en del av giftorättsgodset. Därmed kommer den enskilda egendomen du hade i form av pengar ha gått förlorad vid en upprustning av er fastighet. Men för att du som betalar för renoveringen inte ska behöva bära en för stor ekonomisk börda för något som ni båda vinner på kan något som kallas "dold samgäld" uppstå. Enligt det av HD avgjorda rättsfallet NJA 2016 s. 1057, gäller att om en av två delägare med den andres samtycke och med egna medel genomför en förkovringsåtgärd så är utgångspunkten att kostnaden ska fördelas i proportion till ägarnas andelar. Det presumeras alltså att kostnaden för en åtgärd som någon av samägarna med den andres samtycke vidtar för förbättring av den samägda egendomen ska delas mellan ägarna i förhållande till deras ägda andelar. Om du alltså med dina ägda pengar från försäljningen av sommarhuset renoverar din och din makes fastighet gäller enligt den allmänna rättsprincipen om dold samgäld att din make ska betala för renoveringen i proportion till hans andel, t.ex. om han äger hälften ska han betala hälften. För att undvika strul med hur betalning av skulden ska ske vid en eventuell skilsmässa är det att rekommendera att kräva av din make att han betalar sin del omgående. För att de pengarna du sedermera får av din make som kompensation för dina utlägg ska vara enskild egendom krävs att ni avtalar om det då de inte automatiskt anses som sådana. Detta eftersom det inte finns en direkt länk, utan endast en indirekt länk, mellan pengarna din make ger dig och de pengarna du la ut för renoveringen. En sådan direkt länk torde vara nödvändig då kravet på samband mellan den enskilda egendomen och dess substitut traditionellt har varit strängt enligt äktenskapsbalkens förarbete, prop. 1986/87:1 sid. 268.

Betalning av lån

Enligt 1 kap. 3 § ÄktB svarar varje make för sina skulder. Om en make har tagit ett lån som bara denne står på och sedan inte kan betala detta kan alltså kreditgivaren inte kräva den andre maken på pengarna. Den andre maken kan om denne så vill genomföra en så kallad "intervenering", alltså ingripa på den skuldsattes sida och betala skulden. Om så skulle ske tar den maken över kreditgivarens fordran mot den skuldsatta maken. Om lånet i fråga alltså enbart är din makes och du bestämmer dig för att betala hans skuld ska han återbetala dig enligt allmänna fordringsrättsliga principer. De pengarna din make betalar till dig kommer dock inte automatiskt vara enskild egendom, utan giftorättsgods i enlighet med vad som sägs ovan i förarbetena. Därmed får ni i efterhand avtala om att de pengarna han ger dig som ersättning ska vara enskild egendom.

Om lånet däremot tagits gemensamt och det inte vid tagandet av lånet hade beslutats om delad ansvarighet för betalningen kan kreditgivaren kräva att den av låntagarna som är solvent ska betala hela lånet enligt 1 kap. 2 § Skuldebrevslagen (SkbL). Den som betalat lånet kan sedan kräva att övriga låntagare betalar sin del till denne enligt 1 kap. 2 § st. 2 SkbL . Även här gäller att de pengarna som din make i en sådan situation ger dig inte automatiskt blir enskild egendom. Således behöver ni även här avtala om att pengarna din make givit dig ska vara enskild egendom.

Med vänlig hälsning,

Gustav Ottebo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97647)