Dold samäganderätt vid samboende

2019-10-16 i Sambo
FRÅGA
Hamnat i en arvstvist där motparten hävdar att min anhöriges sambo ägde fastigheten ensam vid dödsfallet. Jag hävdar dold samägande rätt, fastigheten köptes för ett gemensamt boende. Den dolda ägaren (min anhörig) har bidragit till köpet ekonomiskt (skuldebrevet). De hade för avsikt är att egendomen ska ägas tillsammans. Motparten gör gällande att min anhöriges sambo lånat pengarna av min anhörige för att ensam kunna genomföra köpet och därmed är ensam ägare som det står på lagfarten. Vad säger lagen, vad gäller?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

3 § Sambolagen föreskriver att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendom förvärvats för gemensam användning.

För att dold samäganderätt ska anses föreligga brukar man ta hänsyn till tre kriterier som ska vara uppfyllda. Dessa är:

1. Att den ena parten köper i eget namn egendom som är avsedd att nyttjas av båda parter.

2. Båda parterna bidrar ekonomiskt till förvärvet.

3. Det finns en uttrycklig eller i alla fall en underförstådd överenskommelse om att köpet sker för båda parternas räkning och att ägandet ska vara gemensamt.

Vid köp av fritidsbostad har Högsta Domstolen ansett att det bör finnas en viss bevislättnad. I målet NJA 2008 s. 826 konstaterade Högsta Domstolen att vid köp av fritidsbostad ska det presumeras att det tredje kriteriet är uppfyllt om de två första kriterierna är uppfyllda. Är det fråga om permanentbostad ska alla tre kriterier vara uppfyllda.

Utifrån det du beskriver tycks det första kriteriet vara uppfyllt eftersom att bostaden förvärvats för gemensamt bruk. Att ena parten har bidragit ekonomiskt genom att låna ut pengar uppfyller det andra kriteriet. Det tredje kriteriet kan ibland vara svårt att bevisa.

Kan det inte bevisas att dolt samägande har förelegat kan sambon i egenskap av borgenär yrka på att hen har en fordran på den avlidne. Enligt 23 kap 2 § ärvdabalken ska den avlidnes skulder betalas av innan arvskifte sker.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänlig hälsning,

Catharina Såmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (442)
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?
2020-06-27 Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?
2020-06-21 Vad händer med hus när sambo avlider?

Alla besvarade frågor (81800)