Dold samäganderätt till bil

FRÅGA
Jag och min sambo köpte en bil för 140.000 kr tillsammans för två sedan. Vi lade 70.000 kr var. Nu ska vi separera och han hävdar att eftersom han står som ägare för bilen så kan jag inte kräva halva bilen. Tyvärr skrev jag inga papper på att vi äger halva var. Jag kan ordna fram bankutdrag att jag betalade in hela summan för bilen och att jag senare fick halva beloppet överfört från min sambo till mitt konto. Vad gäller?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

1. Sambolagen
Bestämmelser om sambos återfinns i Sambolagen (SamboL). Med sambos avses enligt 1 § st. 1 SamboL två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Lagen gäller endast sådana samboförhållande där ingen av samborna är gifta. Eftersom frågan om huruvida ett samboförhållande föreligger inte är tvistigt finns det inte skäl att närmare gå in på betydelsen av varje rekvisit.

2. Samboegendom
Huvudregeln för sambos är att den som köpt egendom förblir ägare. Bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning utgör samboegendom enligt 3 § SamboL. Detta förutsatt att inte samborna inte har avtalat att bodelning inte ska enligt 9 § eller att egendomen givits genom gåva, testamente, eller arv med villkoret att egendom ska vara mottagarens enskilda enligt 4 § SamboL. När samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska på begäran av någon av samborna samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning, 8 § SamboL. Samboförhållande anses upphört bland annat när samborna eller någon av dem ingår äktenskap, när samborna flyttar isär eller om någon av dem avlider, 2 § SamboL.

Med bohag avses enligt möbler, hushållsmaskiner och annat intre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet enligt 6 § SamboL. En bil räknas sålunda inte som bohag och ingår därmed inte i en bodelning.

3. Dold samäganderätt
Genom Högsta domstolens praxis har emellertid en princip om dold samäganderätt fastställts vilket innebär att sambor och makar under vissa förutsättningar kan hävda sin rätt till viss egendom trots att den andre sambon eller makan utåt står som ägare till egendomen. Syftet med principen är att ge den andre ekonomiskt skydd. Det råder speciell gemenskap mellan sambor och makar då de har gemensam besittning över egendom och underförstådda överenskommelser är därmed vanliga.

För att dold samäganderätt ska föreligga förutsätts att:
(1) en av sambon köpt egendom i sitt namn men för makarnas gemensamma bruk.
(2) att den andra sambon möjliggjort eller åtminstone underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott.
(3) att sambon som står som den formella köparen insett att syftet bakom det ekonomiska tillskottet varit att det ska föreligga samäganderätt

Om dessa kriterier är uppfyllda antas det föreligga en avsikt att egendom ska brukas gemensamt.

Dold samäganderätt kan avse bostadsfastighet men även lös egendom. Det har dock i rättspraxis ställts större krav på bevisning för att lös egendom som köpts i ena makens eller ena sambons namn skall anses ha införskaffats för parets gemensamma bruk. ( NJA 1992 s. 163). I ditt fall skulle dock dold samäganderätt skulle kunna föreligga. Din sambo står som ägare, du har genom att betalt hälften av bilen möjliggjort eller åtminstone underlättat förvärvet genom det ekonomiskt tillskotet. Frågan är således vad din sambo har insett. Mycket talar dock för att kriterierna är uppfyllda.

Om er tvist fortsätter rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://www.lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?