Dold damäganderätt till fritidshus

Är sambo. Om jag köper ett fritidshus för mina egna pengar och det skulle hända mig något, är min sambo då delägare eller tillfaller fritidshuset mina arvingar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!

Dold samäganderätt
Det som ligger närmast till hands att diskutera är den princip som har vuxit fram genom Högsta domstolens rättspraxis om ”dold samäganderätt”. Om tre kriterier är uppfyllda anses dold samäganderätt föreligga och en sambo kan då hävda sin rätt till viss egendom trots att han/hon utåt sett inte står som ägare till den. När dessa tre kriterier föreligger är det upp till den sambo som utåt sett står som ägare att motbevisa påståendet. Dessa tre kriterier är:

1. Att ena sambon köpt egendomen i eget namn men för sambornas gemensamma bruk.

2. Att den andra sambon tillfört ekonomiskt tillskott som möjliggjort köpet.

3. Att sambon som utåt sett står som ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet dvs. att samborna ska vara äga fastigheten gemensamt.

Vid köp av fastigheter måste det ”ekonomiska tillskott” som åsyftas i p. 2 vara konkret specificerat att användas till köpet av fastigheten. Att fritidsfastigheter också omfattas av principen klargjordes i NJA 2008 s. 826.

Svar på din fråga
Det framgår inte av din fråga om du vill att hela fastigheten skall tillfalla dina arvingar eller om din sambo ska kunna hävda dold samäganderätt till den, men om de tre kriterierna ovan är uppfyllda har din sambo rätt till halva fastigheten om någonting händer dig eller om ni separerar.


Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Douglas NordströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning