FrågaSKATTERÄTTAvdrag03/12/2018

Dödsbodelägares ansvar att betala skatteskuld och kapitalförlust vid utlåning till närstående?

Hej, Jag , min bror och syster ärvde en gård som vi sålde som dödsbo. Pengarna fördelades mellan oss syskon, med överenskommelsen att året efter skulle var och en betala in sin del av skatten till vår avlidna fars skattekonto. När det var dags att betala in skatten så meddelade vår syster hade hon inte några pengar då hon hamnat i ekonomiska problem. Vid kontakt med skattemyndigheten så fick vi höra att eftersom det var sålt som dödsbo var vi solidariskt ansvariga. Vi tvingades då betala 100.000 kr var för att betala in vår systers del. Till slut så tvingades jag och min bror ansöka om betalningsföreläggande till kronofogden om skulden som vår syster har till oss. Nu har det kommit fram att hennes situation är så dålig att hon ansökt om skuldsanering. Vid kontakt med kronfogden bedömde de chansen att få tillbaks pengarna som små då övriga skulder var stora. Jag kontaktade då skattemyndigheten för att undersöka möjlighet att göra avdrag för kapitalförlust. Svaret jag fick var: "Avdrag medges inte för personliga levnadskostnader. Utlåning till en närstående kan generellt sett anses ha ett sådant samband med den personliga relationen att en förlust får karaktär av en personlig levnadskostnad såvida ni inte kan visa på något annat" Nu lånade vi/betalade vi ju inte av fri vilja. Jag skulle nu vilja ha råd för hur man kan framställa detta till Skatteverket för att ha så stor chans att få igenom avdraget som möjligt. Kan man sälja vidare fodran för 1 kr och göra förlustavdrag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dödsbo och dödsbodelägares ansvar

Det är dödsbodelägarna som gemensamt ska förvalta dödsboet och tillsammans ombesörja avvecklingen av dödsboet, se här. Detta innebär att förvaltningsåtgärder rörande dödsboets egendom i princip kräver delägarnas gemensamma beslut.

Huvudregeln är att alla skulder ska betalas av dödsboet innan ett eventuellt överskott delas ut till arvtagare. Du som dödsbodelägare har inget personligt ansvar för dödsboets skulder. Detsamma gäller med skatten, om det finns pengar i dödsboet som täcker skatten så ska dessa användas innan eventuellt överskott delas ut till dödsbodelägarna. Om det inte finns några pengar i dödsboet behöver inte delägarna betala skatten med egna pengar. Skulden restförs i stället till Kronofogden och skrivs av efter fem år.

Solidariskt ansvar

Eftersom att det var dödsboet som sålde fastigheten innebär det att dödsboet också ska betala in skatten. Eftersom ni är dödsbodelägare och har ett ansvar för förvaltningen av dödsboet innebär det också att ni är solidariskt betalningsansvariga för att så sker. Det innebär att ni måste täcka upp för varandra om någon av er hunnit göra er av med så mycket av tillgångarna att någon av er inte kan betala sin andel av skulden. Har ni alltså redan förrättat arvsskifte eller tagit ut något ur dödsboet (vilket ni verkar ha gjort) måste dock skiftet gå åter eller det ni har tagit ut ur boet återlämnas, se 21 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB). Detta är en skyddsregel som är uppställd i borgenärernas (dvs. de med fordringar på den avlidne) intresse. Regeln fastslår alltså att ett arvskifte ska gå åter om det skett innan den avlidnes andra skulder har betalats. Det är inte nödvändigt med en total återgång om en partiell sådan räcker för att täcka borgenärernas fordringar. Delägarna återbetalar då så mycket som behövs för att täcka skulderna i förhållande till vad var och en av dem har erhållit för mycket vid arvskiftet.

Avdrag för kapitalförlust vid såld privatbostad

Om du säljer din fastighet eller ägarlägenhet till ett lägre försäljningspris än vad du köpte för, och fastigheten är en privatbostadsfastighet, räknas förlusten som en kapitalförlust. Kapitalförluster för privatbostadsfastigheter är avdragsgilla till 50 procent (45 kap. 33 § inkomstskattelagen, IL) Du kan bara göra avdraget det år du har haft förlusten (44 kap. 26 § IL). Den avdragsgilla delen av förlusten drar du av från vinster och andra inkomster som du tar upp i kapital.

Personliga levnadskostnader

Privata levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av (9 kap. 2 och 3 §§ IL).

Förbudet mot avdrag för personliga levnadskostnader gäller även för kapitalförluster (9 kap. 2 § IL). Avdrag har vägrats för förlust på lån till god vän (RÅ 1985 Aa 204). Utlåning till närstående och ingående av borgensförbindelse för närstående kan i allmänhet antas ha sådant samband med den personliga relationen att en förlust får karaktär av personlig levnadskostnad (RÅ 2003 ref. 12 och RÅ 2003 not. 56). Det är den skattskyldiges sak att visa motsatsen.

Kan ni vinna framgång genom att hävda att det inte finns ett närståendeförhållande?

Eftersom att Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare regeringsrätten) har slagit fast i ett antal fall att en borgensförbindelse till närstående inte är avdragsgill så skulle jag ha svårt att se hur man vinner framgång i en sådan talan mot skatteverket.

Rättsfallet RÅ 2003 ref. 12 påminner väldigt mycket om er situation då ni har ingått en borgensförbindelse till en närstående. Rättsfallet handlar just om en person som vill göra avdrag för kapitalförlust på såld fastighet men ingått en borgensförbindelse med närstående. Regeringsrätten uttalar att utlåning till närstående och ingående av borgensförbindelse för sådana personer kan i allmänhet antas ha sådant samband med den närstående. Hinder för avdrag för realisationsförlust föreligger alltså då förlust är att betrakta som en personlig levnadskostnad (jfr RÅ 1985 Aa 204 och RÅ 2000 ref. 45). (jfr 9 kap. 2 § IL)

Vid en bedömningen måste måste hänsyn tas även till de omständigheter som föregått fordringens uppkomst. I ert fall framgår det ganska självklart att ni alla är släkt (dvs närstående) med varandra, ni har haft ett gemensamt ansvar att förvalta dödsboet och det finns klara omständigheter som tyder på att ni har betalt er systers skuld och anledningar till varför.

Kan man sälja vidare fodran för 1 kr och göra förlustavdrag?

Nej det kan ni inte göra, utan man kommer i ett sådant fall kolla på syftet bakom transanktionen och ni kommer påföras skatt ändå.

Sammanfattningsvis

Jag får tyvärr meddela att ni kommer inte kunna vinna framgång i en sådan talan mot Skatteverket då ni har skyldigheter enligt lag att förvalta dödsboet, samt att det framgår väldigt tydligt av rättsfallen att en sådan borgensförbindelse ska anses som en personlig levnadskostnad vilket inte är avdragsgill.

Hoppas det klargjorde rättsläget för er lite, undrar ni något annat är det bara att höra av sig.

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Avdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000