Dödsbodelägare enligt 19 kap. 11 § ÄB

FRÅGA
Jag undrar om dödsbodelägarna/delägarna är borgenärerna som beskrivs i 19 kap 11 § ÄBär delägarna samma person som borgenärerna alltså?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En borgenär är den part som lånat ut pengar till en motpart (gäldenär). I 19 kap. 11 § 1 st. ÄB anges att boutredningsmannen ska vidta erforderliga åtgärder för att utreda boet. Förvaltningen av boutredningsmannen går ut på att denne ska vidta en utredning av dödsboet för att åstadkomma en avveckling av boet så att legat och ändamålsbestämmelser verkställs och att boets tillgångar kan överföras till arvingar och testamentstagare.

Om en boutredningsman finner att tillgångarna inte räcker för att betala av skulderna, ska boutredningsmannen i första hand försöka komma överens med borgenärerna, 19 kap. 11 § 2 st. ÄB. Dödsbodelägarna kan också själva skjuta till medel för att fylla bristen eller för att uppnå en överenskommelse. I 19 kap. 11 § så nämns bara borgenärer, det utesluter således inte att en dödsbodelägare är borgenär om den avlidne haft en skuld hos en delägare, men en dödsbodelägare blir inte automatiskt en borgenär. Bestämmelsen tar alltså sikte på borgenärer generellt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit Eshete
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (929)
2021-06-11 Arvsrätten vid adoption
2021-06-09 Vem får lösa in en utbetalningsavi till ett dödsbo?
2021-06-08 Vad händer med gåva av fastighet där gåvogivaren bor kvar
2021-06-07 Är mina barn dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93136)