Djurägares skadeståndsansvar och vad man kan få skadestånd för

FRÅGA
Hej! Min katt blev attackerad på min uteplats av en lös hund den 6/6. Katten ligger hos veterinären sedan dess. Min katt är försäkrad men jag undrar om hundägaren har skyldighet att betala hela beloppet eller om jag ska gå in med min djurförsäkring? Hundägaren har ingen hemförsäkring och säger att hon endast kan betala ca 15000. I nuläget kommer endast självrisken på min försäkring förmodligen att överstiga det beloppet. Kattens status är kritiskt men jag vill ge honom en chans att överleva om möjligt och kostnaden kan bli hög. Finns det ett maxtak som de är skyldiga att betala. Djursjukhuset har ett lån man kan ta https://www.blastjarnan.se/patient-hos-oss/priser-och-betalning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst beklagar jag för vad som har inträffat. Jag ska försöka ge dig ett så fullgott svar på din fråga som möjligt. Därför kommer jag inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen förklara vad som gäller i ditt fall.

Tillämplig lag för din fråga
Jag tolkar det som att din fråga gäller vilket betalningsansvar ägaren till den attackerande hunden har. Därför kommer jag använda mig av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hund och kattlagen, nedan förkortad HKL) och skadeståndslagen (nedan förkortad SKL).

Allmänt om hund- och kattägares tillsynsansvar över sina djur
Vad som inledningsvis kan sägas är att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötsel som krävs för att förebygga att de orsakar skador eller betydande olägenheter (1 § stycke 1 HKL). Det innebär att djurägaren har ett ansvar att se till att djuret inte orsakar problem för omgivningen, exempelvis genom att hålla sin hund kopplad. En hund som påvisar ett mer aggressivt beteende som tidigare visat sig kapabel till att attackera människor eller djur, ska hållas under strängare tillsyn jämfört med en hund som inte visat liknande tendenser. På samma sätt ställs ett högre tillsynskrav på en ägare till en hund som är rymningsbenägen.

Ett exempel på en bristfällig tillsyn, utifrån förarbetena till HKL, är om en kopplad hund tillåts attackera och därigenom skrämma eller skada människor. En hundägare som däremot inte har sin hund kopplad, som har kontroll över hunden på ett sätt som gör att hunden inte kan skada eller störa omgivningen, bedöms ha en god tillsyn över hunden (prop. 2006/07:126 s. 23).

Att din katt blev attackerad på din uteplats och därför numera befinner sig i ett kritiskt tillstånd på grund av dennes skador, tyder helt klart på en bristande tillsyn. Du ska kunna känna en trygghet på din privata yta utan att behöva vara uppmärksam på att lösa hundar kan komma springandes och attackerandes. Att hunden attackerade din katt tyder även på att hunden ska stå under en strängare tillsyn som ovan framhållits. Särskilt eftersom attacken verkar ha skett inom ett bostadsområde, där man kan förvänta sig att djurägare har kontroll över sina djur, förslagsvis genom att hålla dem kopplade. Hundägaren har därför brustit i tillsynen av sin hund, vilket ledde till olyckan och kattens skador.

Allmänt om hundägares skadeståndsansvar
Vidare ska sägas att en hundägare har strikt skadeståndsansvar för en skada som orsakats av sin hund (19 § stycke 1 HKL). Det strikta skadeståndsansvaret skiljer sig åt från huvudregeln vilken kräver att en person ska ha agerat uppsåtligen eller vårdslöst för att kunna bli skadeståndsskyldig. Vid strikt skadeståndsansvar krävs inte detta. Det innebär i typfallet att biter en hund en människa så ska ägaren till hunden ansvara för skadeståndet som skadan lett till.

Vad du kan få skadestånd för
Inom skadeståndsrätten räknas djur som saker. En skada på ett djur utgör därför en sakskada. Skadeståndet på sakskadan ska täcka värdet för egendomen eller för dess reparation samt annan kostnad som uppkommit till följd av skadorna (5 kap. 7 § SKL).

Det innebär i ditt fall att din katt är att betrakta som en sak i juridisk mening. Kattens skador räknas som sakskador och du som djurägare kan få skadestånd för djurets värde alternativt nyvärdet för en likvärdig katt (om djuret avlider), eller veterinärkostnader (motsvarande reparationskostnader). Som djurägare har du alltså rätt till ersättning för veterinärkostnader och eventuell annan kostnad som du kan ha fått till följd av skadan.

Jämkning av skadeståndet
Ett skadestånd kan jämkas eller sättas ned helt om det visar sig att du som skadelidande på något sätt har medverkat till skadan (6 kap. 1 § stycke 2 SKL). Av informationen du lämnar till mig så verkar det dock inte som att du på något sätt ska ha medverkat till skadan. Din katt ska ha skadats på grund av att en hund kommit lös och attackerat denne.

Ett skadestånd kan dessutom jämkas om det är oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige att betala skadeståndet. Då tar man hänsyn till dennes ekonomiska förhållanden och jämkar skadeståndet efter vad som är skäligt. Till detta ska även den skadelidandes behov av skadeståndet samt övriga omständigheter beaktas (6 kap. 2 § SKL).

Jag kan dock inte bedöma huruvida skadeståndet kan komma att jämkas eller sättas ned i just ditt fall. Tar du ärendet vidare till domstol blir det upp till rätten att avgöra, mot bakgrund av samtliga omständigheter kring den inträffade skadan.

Sammanfattning och råd på hur du kan gå vidare med ditt fall
Hundägaren har ett strikt skadeståndsansvar. Det innebär att ägaren har ett ansvar för skadeståndet som skadan lett till. Du kan få skadestånd för veterinärkostnader och eventuell annan kostnad som tillkommit till följd av kattens skada. I vissa fall kan skadeståndet komma att jämkas med hänsyn till specifika omständigheter så som den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, den skadelidandes behov av skadeståndet samt övriga omständigheter.

I första hand skulle jag råda dig att fortsatt försöka komma till en överenskommelse med hundägaren och förklara för henne att du har rätt till skadestånd. Det du då ska göra är att framställa ditt krav på skadestånd till hundägaren. Detta gör du enklast genom att så utförligt som möjligt skriva ned följande:

- Dina person- och kontaktuppgifter.
- Vem kravet riktar sig till (hundägaren).

- Vad som har hänt.
- Typ av skada.
- Varför du har rätt till skadestånd. Här kan du hänvisa till hundägarens strikta skadeståndsansvar.
- Summan du begär att få ersatt. Redovisa summan med kvitton eller annat skriftligt underlag.

Skulle du och hundägaren inte komma fram till någon överenskommelse, har du möjligheten att stämma hundägaren i domstol. För att göra det ska du skicka in en stämningsansökan med ditt krav till tingsrätten i den ort du har din hemvist. Det blir därefter upp till rätten att avgöra frågan. En process i domstol kan däremot bli kostsam så jag råder dig att i första hand försöka komma fram till en lösning på egen hand med hundägaren. Skulle du dock behöva ta ärendet vidare till domstol råder jag dig att kontakta ett juridiskt ombud för rådgivning. Du kan komma i kontakt med Lawlines jurister enklast genom att maila info@lawline.se. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga.

Med önskningar om ett snabbt och väl tillfrisknande för din katt. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (485)
2022-01-20 Ersättningsansvar för hundägare
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?

Alla besvarade frågor (98573)