Diverse frågor kring vapenbrott

2017-07-02 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, en dom med mål nr: B 1303-16 från 2016-09-27 från Ångermanlands tingsrätt, Härnösand, visar hur grovt vapenbrott omvandlades till vapenbrott av normalgraden. Emellertid så dömdes inte mannen då normal gradbrott har en preskriptionstid på två år. Mannen ifråga friades helt. Hade ett obrukbart hagelgevär utan lov. Min fråga till er är nu om det finns överrätts domar som visar på liknande slutresultat dvs att någon åtalas för grovt vapenbrott, som omvandlas i Hovrätt/HD till vapeninnehav av normalgraden eftersom man då kommit fram till att det grova vapenbrottet i själva verket alltså var ett brott av normalgraden. Utöver detta undrar jag om en slarvigt gjord vapenutredning (vapnet visade sig vara obrukbart, man har underlåtit att noga undersöka vapen och därför inte kunnat uttala sig om vapnets funktionsduglighet). Detta resulterade i friande dom alt. dom av normalgraden. Finns dylika prejudikat? Finns prejudikat angående vapen där någon friats/fått mildare dom pga man inkommit sent med åtal från åklagarens sida?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag ska inledningsvis redogöra för regleringen av vapenbrott för att sedan redogöra för vad jag funnit då jag letat efter de domar du skriver om.

Regleringen av vapenbrott

Vapenbrott är kriminialiserat i 9 kap 1 och 1a §§ v. Enligt 9 kap. 1 § första stycket vapenlagen döms den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet för vapenbrott till fängelse i högst två år. I 9 kap. 1 a § första stycket vapenlagen finns bestämmelser om grovt vapenbrott. Där anges att om ett brott som avses i 1 § första stycket är grovt så döms till fängelse i lägst ett och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om 1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats, 2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet, 3. innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen, eller 4. gärningen annars har varit av särskilt farlig art. Om ett brott som avses i 9 kap. 1 § första stycket vapenlagen är synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst tre och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen. (9 kap. 1 a § andra stycket vapenlagen.) Bestämmelserna om vapenbrott ändrades i vissa avseenden den 1 september 2014. Då infördes den särskilda brottstypen synnerligen grovt vapenbrott. Vidare höjdes straffminimum för grovt vapenbrott från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Dessutom gjordes vissa ändringar beträffande de omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt. Det är den nya lagstiftningen som ska tillämpas i målet.

Av regleringen följer alltså att vapenbrott av normalgraden innebär att straffet kan sträcka sig från böter till fängelse i högst två år. Döms för grovt vapenbrott ska minst ett års fängelse utdömas, maximalt får fyra år utdömas. Straffet är vidare skärpt om det döms för synnerligen grovt vapenbrott.

Prejudikat

Jag har tillgång till diverse juridiska databaser där prejudikat (d.v.s. vägledande avgöranden från främst Högsta domstolen, men även från diverse hovrätter) finns att läsa. Jag har även letat på Högsta domstolens hemsida. Jag har inte kunnat hitta några tidigare avgöranden där just åklagaren åtalat för grovt vapenbrott men överrätterna har dömt till brott av normalgraden. Detta kan tänkas bero på att allmänna straffrättsliga principer leder till att det främst är lagtexten som utgör grund för hur brottet kan begås. Detta innebär att praxis får mindre betydelse för rättsutvecklingen och de olika straffrättsliga bedömningar. Om du är intresserad av att läsa några prejudikat från Högsta domstolen som behandlar vapenbrott generellt finns bl.a. NJA 1974 s 208, NJA 1977 s 473 och NJA 1991 s 498.

Jag har inte heller kunnat hitta några tidigare domar som berör frågan om slarvigt gjorda undersökningar av vapnet. Generellt kan dock sägas att det är självklart att - för att man ska kunna konstatera att det är fråga om ett vapen - måste undersöka vapnet ifråga. Om detta inte görs - eller görs slarvigt - kan åklagaren ej anses ha uppfyllt sin bevisbörda och domstolen måste då fria den tilltalade. Detta blir då en bevisfråga, vilket är en typ av fråga som Högsta domstolen sällar behandlar. Högsta domstolen behandlar nämligen främst rättsfrågor, d.v.s. frågan om hur man ska döma utifrån den bevisning som finns, inte frågor om vad som kan anses bevisat.

Jag har inte heller hittat några prejudikat som rör frågan om sent inkomna åtal i mål om vapenbrott. Detta är dock något som jag gör bedömningen inte bör ha betydelse för domen eller påföljden. Om ett åtal inkommer för sent (d.v.s. då brottet preskriberats) ska domstolen avvisa åtalet. Det kan då ej bli rättegång varför en dom en kan komma. Om åtal inkommer inom preskriptionstiden kan domstolen - då den ska bestämma påföljd - beakta att lång tid förflutit sedan brottet begåtts. Detta följer av 29 kap 5 § brottsbalken. Som prejudikat om denna bestämmelse - som dock ej berör vapenbrott - kan nämnas NJA 1998 s 283 och NJA 2003 s 414.

Sammanfattning

Jag har redogjort för hur regleringen av vapenbrott ser ut. Jag har vidare redogjort för att jag ej kunnat finna prejudikat som rör de frågor du anger. De frågor du anger är dock av den typen att de främst regleras i lagtext och eventuellt förarbeten, varför prejudikat får mindre betydelse. Vid kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1026)
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef
2021-11-30 Fördbudet mot dubbel bestraffning
2021-11-30 Rubricering av narkotikabrott och brott mot knivlagen
2021-11-30 Har blivit felaktigt anklagad för förtal, är det brottsligt?

Alla besvarade frågor (97581)