Diverse frågor kopplade till bostadsrättsföreningar

2020-11-18 i Föreningar
FRÅGA
Uppföljningsfråga@Jacob Björnberg1. Om en person som ej är medlem har röstat på stämman, kan man då ogiltigförklara dessa beslut?2. Den andra ägaren har haft andrahandsuthyrning trots att detta måste beslutas år för år på styrelsemöte enligt stadgarna och styrelseprotokoll. Kan man direkt avsluta uthyrningen med denna bakgrund? Och får hon ens rösta på styrelsemöte, hon är väl jävig i frågan?3. Vad händer om man har icke auktoriserade utbetalningar av redan utfört arbete i Brf?4. Kan det vara bokföringsbrott om redovisningskonsulten ej redovisat ett lån som ägare i BRF lånat av BRF?
SVAR

Hej och tack för att du ånyo vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Eftersom det här avser ett antal följdfrågor kopplat till ett redan initierat ärende och en tidigare mailkorrespondens kommer den fortsatta framställningen inte att resultera i någon sedvanlig rättsutredning. Istället kommer kortare svar att erhållas på varje delfråga för att dessa sedan ska kunna fungera som ett samlat diskussionsunderlag inför och under din kommande telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.

Brottsbalken (BrB).

Bostadsrättslagen (BRL).

Lagen om ekonomiska föreningar (EFL).

Fråga 1 - Om en person, som inte är medlem i bostadsrättsföreningen, har röstat på årsstämman, kan man då ogiltigförklara dessa beslut?

Precis som det har nämnts tidigare i vår korrespondens är det enligt huvudregeln endast andelsägare (medlemmar) i bostadsrättsföreningen som äger rätt att rösta på årsstämman. Varje medlem har en röst om ingenting annat framgår av stadgarna, 6 kap. 2-3 §§ EFL. Min uppfattning är därför att en sådan votering helt torde sakna verkan med tanke på det låga medlemsantalet i din förening. I andra situationer, och i större föreningar, skulle en sådan röst förmodligen bara lämnas utan avseende (alltså helt bortses ifrån).

Fråga 2 - Den andra andelsägaren har hyrt ut i andra hand trots att detta enligt stadgarna måste godkännas av styrelsen för varje nytt år. Kan man direkt avsluta uthyrningen mot den här bakgrunden? Och kan vederbörande rösta på ett sådant styrelsemöte, denne är väl jävig?

Det kan inledningsvis noteras att det alltid är styrelsen som beslutar om andrahandsupplåtelser ska godkännas varför den uthyrning som du hänvisar till endast är möjlig att genomföra efter ett inhämtat samtycke från styrelsen, 7 kap. 10 § 1 st. BRL. Min bedömning är därför att styrelsen kan förelägga bostadsrättshavaren att omedelbart upphöra med den olovliga andrahandsupplåtelsen. Dennes eventuella förpliktelser gentemot andrahandshyresgästen är dock inte ett problem som föreningen äger. Och ja, givet att bostadrättshavaren även sitter i styrelsen föreligger en jävssituation eftersom en styrelseledamot inte får vara med och handlägga en fråga om ett avtal mellan styrelseledamoten och föreningen, 7 kap. 23 § 1 st. 1 p. EFL.

Fråga 3 - Vad händer vid icke auktoriserade utbetalningar av redan utfört arbete i bostadsrättsföreningen?

Det korta svaret torde lyda att den som har svarat för alla de utbetalningar som inte har godkänts i behörig ordning kan komma att bli skadeståndsskyldig. Ersättningsansvaret aktualiseras vid uppsåt (avsikt) eller oaktsamhet (vårdslöshet) och reglerna träffar såväl styrelseledamöter som enskilda medlemmar, se 10 kap. 1 § BRL som hänvisar till 21 kap. 1 och 3 §§ EFL.

Fråga 4 - Kan det vara ett bokföringsbrott begånget om en redovisningskonsult inte har redovisat en skuld som en medlem har till bostadsrättsföreningen?

I 11 kap. 5 § 1 st. BrB sägs att "Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader".

En första förutsättning för att en gärning ska vara brottslig är att den är brottsbeskrivningsenlig, vilket betyder att gärningsmannens handlade måste täcka samtliga rekvisit i den aktuella straffbestämmelsen. Enligt ovan kan det konstateras att det vid bokföringsbrott fordras att gärningsmannen 1. Har underlåtit att bokföra affärshändelser eller lämnat oriktiga uppgifter i bokföringen, 2. Att rörelsens (bostadsrättsföreningens) ekonomiska resultat eller ställning till följd av gärningen inte i huvudsak kan bedömas på ett adekvat sätt med hjälp av bokföringen och 3. Att gärningsmannen har förövat ovanstående med uppsåt eller av oaktsamhet. Med begreppet "i huvudsak" i andra punkten menas att mindre avvikelser kan falla utanför regleringen, vilket innebär att gärningsmannen i de fallen går fri från ansvar.

Sammanfattningsvis och som svar på din fjärde och sista fråga; Ja, det kan eventuellt utgöra ett bokföringsbrott att inte ta upp en fordran på tillgångssidan i balansräkningen. Men för att kunna göra en ordentlig straffrättslig bedömning krävs naturligtvis ingående kunskap om de faktiska omständigheterna varför denna fråga får hänskjutas till din personliga telefonrådgivning.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på fredag den 20/11 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (552)
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?
2022-01-07 Vad gäller om man vill avsätta styrelsen och ändra stadgarna i en ekonomisk förening?
2021-12-28 Kan en anställd i en ideell förening och vara styrelsemedlem i föreningen?

Alla besvarade frågor (98501)