Diskriminerar Försvarsmakten personer med ADHD?

FRÅGA
Jag och två andra klasskamrater håller på att arbeta med vårt gymnasiearbete och har valt att undersöka huruvida Försvarsmakten ställer sig till frågan om att ta emot ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser (i detta fall endast adhd specifikt) som kan utföra värnplikt. Vi har läst på en del och vet att detta egentligen inte är genomförbart på grund av att det kan "förvärra" dess diagnos, vilket innebär att det sker en övergeneralisering hos ADHD-diagnotiserade personer om att alla är likadana och en diskriminering mot personer med neuropsykiatriska diagnoser eller "funktionsnedsättningar". Finns det något inom juridiken som kan bevisa att det som försvarsmakten gör är fel eller "brottsligt" då de kanske bryter någon typ av lag? Enligt diskrimineringslagen §15 står det att "diskriminering inom värnplikt och civilplikt samt annan motsvarande militär utbildning inom försvarsmakten är förbjudet". Samtidigt står det i samma § att "...förbudet hindrar inte heller tillämpning av bestämmelser om att en totalförsvarspliktig inte ska kallas till mönstring eller inkallas till värnplikt eller civilplikt... Finns det någon lag som överskrider detta?Hoppas att ni förstår vad jag är ute efter och kan svara på min fråga! Hade uppskattas otroligt mycket.Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Diskriminering i svensk lag

När man pratar om diskriminering till vardags syftar man oftast på någon form av orättvis behandling. Diskriminering i lagens mening är lite annorlunda och det ställs upp specifika krav för att en handling ska utgöra diskriminering. För att det ska vara tal om diskriminering i lagens mening ska en person ha missgynnats eller blivit kränkt, det ska kopplas till en diskrimineringsgrund (undantag sexuella trakasserier), samt att det måste vara en av de former och inom ett av de samhällsområden som uttrycks i diskrimineringslagen.

De sju diskrimineringsgrunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (1 kap. 5 § diskrimineringslagen) ADHD är som du säger en neuropsykiatrisk diagnos och faller under lagens rekvisit "funktionsnedsättning".

Det sex formerna av diskriminering som är förbjudna är: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera. (1 kap. 4 § diskrimineringslagen) För direkt diskriminering och bristande tillgänglighet krävs även att personen särbehandlas negativt jämfört med någon i en jämförbar situation. Man ska då jämföra hur den eventuellt diskriminerande personen blev behandlad med hur en annan person i en liknande situation blev behandlad. Man jämför med en verklig person om möjligt, annars går det bra med en hypotetisk person. Endast om situationerna avviker från varandra anses diskriminering föreligga. (Proposition 2007/08:95 s.487)

Slutligen måste handlingarna ske inom någon av de reglerade samhällsommrådena för att det ska kunna bli tal om diskriminering. Dessa följer av 2 kap. diskrimineringslagen och "värnplikt, civilplikt samt annan motsvarande militär utbildning inom Försvarsmakten" är ett av dem. (2 kap. 15 § diskrimineringslagen) Utgångspunkten är därför att man inte får diskriminera någon inom Försvarsmakten på grund av en funktionsnedsättning. Frågan blir då om den här situationen utgör diskriminering i lagens mening.

Försvarsmaktens val av värnpliktiga

Försvarsmakten har uppsatt en kravprofil som sökanden måste uppfylla för att kunna bli aktuell för tjänsten. Diskrimineringsombudsmannen beskriver att "en kravprofil kan exempelvis innehålla utbildningskrav och krav på erfarenhet, kunskap, kompetenser, förmågor, färdigheter, förhållningssätt, personlighet, praktiska förutsättningar, medicinska krav, etcetera." (Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera, s.11) I kravprofilen finns det alltså möjlighet att upprätta ett krav att den sökande ska vara neuropsykiatriskt frisk för att kunna bli aktuell för tjänsten. I diskrimineringslagens förarbeten framgår vidare att en person som till följd av sin funktionsnedsättning inte uppfyller kravprofilen inte heller är i en jämförbar situation med andra sökanden som gör det. (Proposition 2007/08:95 s.275f.) Att man då väljs bort på grund av sin funktionsnedsättning utgör inte diskriminering eftersom man inte var i en jämförbar situation med de andra sökanden till att börja med.

Sammanfattning

Det verkar som att Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten har rätt att välja bort personer med ADHD när de rekryterar och att det inte utgör diskriminering i lagens mening. Det borde inte heller bryta mot någon annan lag eftersom deras agerande har uttryckligt stöd i förarbetena till diskrimineringslagen. Det betyder dock inte nödvändigtvis att det är moraliskt rätt och metoden har ifrågasatts i media. Kanske vore det rimligare med en individuell prövning för att se om personen som söker är lämplig för tjänsten. Det ligger i sådana fall på lagstiftaren att ändra reglerna.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (868)
2021-05-11 Nya fel vid ombesiktning
2021-05-11 Vart i lagen hittar man att det är strandlinjen vid tillfället för bilandet som avgränsar fastigheten?
2021-05-08 Hur långt sträcker sig allemansrätten för ridning?
2021-05-08 Är studentfirande på båt tillåtet enligt pandemilagen?

Alla besvarade frågor (92180)