Diskriminerad på grund av ålder när jag sökte en tjänst, vad gäller?

Hej, jag är färdig läkare och söker nu, hittills utan framgång, AT. Jag är lite äldre och har familj och kan inte flytta. En kollega i samma ålder och sits fick i en intervju för ett orelaterat underläkarvikariat kommenterat av intervjuaren, som sedermera visade sig vara AT-studierektor på SkaS, VGR, att det skulle bli svårt för honom att få AT på det sjukhuset pga av sin höga ålder. Det har senare mycket riktigt visat sig så vara för oss båda och ett flertal andra äldre kollegor, trots generellt bredare arbetslivserfarenhet och fler studiemeriter än de yngre kollegor som anställs. Jag har berört ärendet med en fackrepresentant som tycker vi ska väcka ett diskrimineringsärende, men då frågan är känslig tänkte jag höra med er först för att se vad lagen verkligen säger.

Dessutom, vem är det som är ytterst ansvarig för diskriminering, är det de studierektorer som direkt anställer? Vad skulle bli konsekvenserna vid ett fällande, att de får göra om anställningsprocessen?

Och vad krävs för bevis? Jag är osäker på om han spelat in intervjun (osannolikt) eller om han har anteckningar, men ligger inte bevisbördan på arbetsgivaren att bevisa att de som anställts har bättre meriter? Och i vilken mån kan en arbetsgivare i så fall komma runt ett sådant krav genom att hävda att man prioriterat "personliga egenskaper" (eller till och med personkemi) i den personliga intervjun framför meriter utan att närmare definiera dessa? Mvh M

Lawline svarar

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar frågan som om det är diskriminerande om arbetsgivaren nekar anställning med anledning av den arbetssökandes ålder. För att besvara denna frågan kommer jag stödja mig på diskrimineringslagen (DiskL).

Vad säger diskrimineringslagen ?

Om en arbetstagare eller arbetssökande diskrimineras på grund av sin ålder är det diskriminering (1 kap. 5 § 1 st 6p DiskL). Detta eftersom att ålder är en av de sju diskrimineringsgrunder som lagen omfattar (1 kap 5 § DiskL). Om en arbetssökande på något sätt missgynnas på grund av dennes ålder har det i praxis fastslagits att det utgör direkt diskriminering (1 kap. 4 § 1 st 1p DiskL). Däremot finns det omfattande möjligheter till undantag när det gäller denna diskrimineringskategorin.

Hur går en rättslig process till vid fall av diskriminering?

Det är den som har utsatts för diskriminering som har bevisbördan. Att denne har bevisbördan innebär att det är upp till den diskriminerade arbetstagaren att visa omständigheter som ger anledning att anta att så har skett. Om denna nivå av bevisbördan uppnås är det upp till svaranden, det vill säga arbetsgivaren, att visa att diskriminering inte har förekommit (6 kap. 3 § DiskL). Kan arbetsgivaren visa att så inte har skett, till exempel genom att visa att den arbetssökanden inte haft de personliga egenskaper som krävts för tjänsten, leder det till en icke-fällande dom.

I och med att det rör sig om en arbetssökande är det i första hand Diskrimineringsombudsmannen (DO), som har talerätt, det vill säga rätt att föra talan i domstol (6 kap. 2 § DiskL). Om domstolen finner att arbetsgivaren gjort sig skyldig till diskriminering ska arbetsgivaren betala ut diskrimineringsersättning (5 kap. 1 § 1 st DiskL). Därutöver finns möjlighet till ett ekonomiskt skadestånd i det fall att den diskriminerade har lidit ekonomiska förluster av diskrimineringen (5 kap. 1 § 2 st DiskL). Om särskilda skäl föreligger kan ersättningen sättas ned helt eller till viss del (5 kap. 1 § 2 st.).

Vad är slutsatsen?

Att diskriminera en arbetstagare på grund av att dennes ålder strider mot diskrimineringslagens bestämmelser om direkt diskriminering avseende ålder. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att diskriminering inte ska ske och är därmed ansvarig om rätten finner att diskriminering har skett. En anmälan av händelsen kan göras här, hos DO, för att ta ärendet vidare rättsligt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo