Detaljplan vars genomförandetid gått ut - kan bygglov beviljas?

2019-02-21 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Frågan gäller bygglov för tillbyggnad. Fastigheten är bebyggd med en enfamiljsbostad (220 Småhusenhet) sedan 1929. Den ligger inom detaljplanelagt område för industriändamål. Stadsplanen vann laga kraft den 2 mars 1973. Vid en muntlig fråga svarar bygglovshandläggaren att de inte kan ge bygglov med hänvisning till att det skulle avvika från detaljplanens syfte om industriändamål. Området är under utredning för ny detaljplan för bostadsändamål men det arbetet verkar ha avstannat. Bygglovshandläggaren föreslog Attefallstillbyggnad, men en något större tillbyggnad skulle passa bättre.Min fråga är om det kan finnas utrymme för undantag. Främst funderar jag på PBL 9 kap §31c punkt 2 om undantag för "lämpligt komplement". Kan den tillämpas i ett fall som det här? Jag fick visst hopp av Prop. 2013/14:126 S181ff och S309ff.Tidigare har tillbyggnad på en grannfastighet inom samma detaljplan beviljats (1996). Kan sådana undantag spela någon roll?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att du meddelats beslut om avslag på din ansökan om bygglov avseende en tillbyggnad. Din fråga aktualiserar huvudsakligen plan- och bygglagen (PBL).

Utredning

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs bygglov för att en tillbyggnad ska få genomföras. Det framgår av 9 kap. 5a §§ PBL att vissa mindre tillbyggnader undantas från kravet om bygglov. Regleringen av när bygglov ska beviljas återfinns i 9 kap. 30 § PBL och där anges bland annat att bygglov ska ges för åtgärd inom detaljplan om åtgärden inte strider mot detaljplanen. Ett undantag ifrån denna regel anges i 9 kap. 31b § PBL som anger att bygglov får ges även om det avviker från detaljplanen om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Ytterligare ett undantag som löper parallellt med 31b § återfinns i 9 kap. 31c § PBL. Där anges att bygglov får beviljas om genomförandetiden för den gällande detaljplanen gått ut, trots att åtgärden avviker från detaljplanen, om åtgärden antingen är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller om åtgärden innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Av 4 kap. 21 § PBL framgår att en detaljplans genomförandetid kan vara högst 15 år och av 4 kap. 24 § PBL framgår att den därefter kan förlängas med fem år åt gången.

Som du själv noterar verkar inga undantag kunna tillämpas på din situation utöver möjligen 9 kap. 31c § 2 p. PBL. Detta då du är intresserad av en större tillbyggnad som antagligen inte omfattas av undantaget i 5a § och 31b § samt 31c § 1 p. kräver att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte, vilket inte tycks vara fallet enligt din kommun.

Vad är då "sådan användning av mark […] som utgör ett lämpligt komplement till den användning som bestämts i detaljplanen"? Bestämmelsen torde avse komplement till den användning som avses i 4 kap. 5 § PBL. Detta kan exempelvis innebära att viss mindre verksamhet kan medges i bostadsområden om den inte är störande, till exempel i form av kvartersbutik, frisörsalong eller liknande. Regleringen innebär dock inte att man kan medge avvikelser från egenskapsbestämmelser i detaljplanen. Den kompletterande användningen får heller inte bedömas som dominerande relativt till den planenliga användningen. Vid bedömningen av om åtgärden ska anses lämplig får särskilt omgivningspåverkan betydelse, exempelvis buller, trafikrörelser och dylikt.

Som redogörelsen ovan indikerar är det mycket svårt att uttala sig om huruvida bestämmelsen i 9 kap. 31c § 2 p. PBL kan tillämpas på ditt fall utan insyn i den relevanta detaljplanen, bygglovsansökan, med mera. Exempelvis är det helt avgörande för tillämpningen av paragrafen om detaljplanens genomförande verkligen gått ut eller om den har förlängts och därmed fortfarande gäller. Därutöver krävs bland annat insyn i vad detaljplanen anger användningsavsikt för det relevanta området (utöver exempelvis "industriändamål"). Jag kan kort sagt tyvärr inte ge dig mer insikt i om bestämmelsen kan tillämpas på ditt enskilda fall utöver vad som framgår av lagen och propositionen, som du uppenbarligen redan tagit del av.

Avseende den tidigare beviljade tillbyggnaden inom samma detaljplan är det också svårt att säga något säkert utan att ta del av omständigheterna i fallet. Generellt sett är dock fallens likhet av betydelse; har en åtgärd som är mycket lik din åtgärd fått genomföras tidigare talar det starkt för att din också borde få genomföras och vice versa.

Handlingsplan

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att jag inte kan besvara din fråga med någon säkerhet utifrån det tillgängliga materialet; tvärtom är du bättre lämpad att göra bedömningen eftersom du har tillgång till lag och förarbeten och de uppgifter som är relevanta i det enskilda fallet. Eftersom du fått avslag kan jag dock säga att du i princip har två alternativ: antingen accepterar du beslutet eller så överklagar du beslutet enligt reglerna i förvaltningslagen. För att du ska veta om det är värt att överklaga bör du dock enligt min uppfattning försöka få en bättre uppfattning om huruvida det är värt att göra det eller om beslutet tycks vara välgrundat. För att nå det målet rekommenderar jag att du antingen gör bedömningen själv utifrån detta svar, de källor du själv tittat på och uppgifterna i fallet eller anlitar en jurist för att göra den bedömningen åt dig. Skulle du välja det senare alternativet kan jag hjälpa dig med att få kontakt med en av våra jurister, om du så önskar.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (432)
2019-05-25 Överklagande av medborgarskapsmål
2019-05-25 Överklagande av LSS-boende
2019-05-24 Vem får överklaga ett bygglov?
2019-05-13 Lärare betygssätta eget barn

Alla besvarade frågor (69302)