Det kan vara brottsligt att obehörigen klä sig i uniform/bära myndighetsbeteckningar

2019-05-19 i Övriga brott
FRÅGA
Hej,Jag utövar airsoft där en del av hobbyn ofta handlar om att efterlikna riktiga militära förband eller polisiära enheter så mycket som möjligt. Själv spelar jag som tysk, vilket innefattar tysk uniform, tyska flaggor samt gradbeteckning. Inga riktiga förbandsmärken används, utan enbart egentillverkade. Däremot använder jag ett märke som i den tyska armén betyder signalist (Feldmelder på tyska). Detta märke har jag enbart på mig under spel, vilket alltså innebär att enbart andra som utövar airsoft ser det. Jag har det inte på mig på offentlig plats till och från spelet. Jag har dock ett konto på Instagram där jag lägger upp airsoftrelaterade bilder. På en av bilderna syntes ovan nämnda märke (det för signalist i tyska armén), och jag fick en arg kommentar från en person som jag antar bor och verkar i Tyskland. Han hävdar att det är lagligt att äga märket, men att det inte är lagligt att ha det på sig. Han hotar även med att det kan bli polisiära åtgärder av det hela. Jag försökte förklara att det är uppenbart att jag spelar airsoft, och att jag inte heller på allmän plats utger mig för att vara signalist. Dessutom spelar jag bara i Sverige, men med tysk uniform och tyska märken. Det närmaste i svensk lagstiftning jag kan komma att tänka på är "föregivande av allmän ställning", men det är otydligt i lagen om detta faktiskt också innefattar utländska uniformer/myndigheter? Är det olagligt att bära märket samt visa det på Instagram?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver är det brottet föregivande av allmän ställning som ligger potentiellt närmast till hands i denna situation. Du finner bestämmelsen i brottsbalken (BrB 17 kap. 15 §).

Att klä sig i försvarsmaktens eller annan myndighetskårs uniform kan vara brottsligt

Bestämmelsen innehåller två typer av kriminaliserade gärningar; antingen att felaktigt utge sig för att företräda en svensk myndighet och utöva tillhörande myndighetsmakt (exempelvis hävda att man är civilklädd polis och be om identifikationshandlingar), eller att obehörigen bära uniform eller andra tjänstetecken som ger sken av att bäraren tillhör försvarsmakten eller annan myndighetskår (exempelvis brandman). Det endast den senare gärningstypen som är relevant att titta på i det fall du beskriver. Jag kan emellertid med stor säkerhet säga redan nu att det du beskriver i den bakgrunden inte är brottsligt, av flera skäl.

Först och främst kan man i princip kan man säga att det följer rent språkligt av lagtexten, som alltså uttryckligen nämner försvarsmakten och inte Bundeswehr (tyska armén). Bundeswehr kan inte heller sägas utgöra en kår i det allmännas tjänst med sådana uppgifter som följer av lagtexten. Ditt märke faller alltså utanför lagtextens ordalydelse.

Ett annat skäl som är mer juridiskt tekniskt – men som hänger ihop med ovanstående – är att detta brott anses riktat mot allmänheten/staten som brottsobjekt. Med det menas endast den svenska allmänheten eller staten, och alltså inte den tyska (vari detta märke är en relevant tjänstemarkör). På samma sätt som det inte är våld mot tjänsteman enligt svensk lag att slå en fransk polis (även om det kan vara det enligt fransk lag), är det därför inte heller brottsligt enligt svensk lag att bära detta märke. Den i lagen beskrivna gärningen måste alltså riktas mot brottsobjektet den svenska allmänheten/staten. En brasklapp jag kommer återkomma till är att det dock fortfarande kan vara olagligt enligt tysk rätt.

Slutligen är även det faktum att du endast burit märket i airsoft sammanhang relevant, eftersom det innebär att du inte ger sken av att inneha den roll som din beteckning anger. Situationer som maskerader och filminspelningar nämns i juridisk litteratur falla utanför det straffbelagda området för lagen, och det borde därför även gälla för airsoft där alla som deltar är införstådda med att det inte rör sig om verkliga soldater. Denna omständighet innebär att du inte heller har uppsåt till ge sken av att tillhöra tyska armén, något som slutligt fritar dig från allt straffrättsligt ansvar enligt denna bestämmelse, till och med om någon utomstående skulle råka se dig.

Kriminaliserat enligt tysk rätt?

Tekniskt sätt kan det du gör möjligtvis vara olagligt enligt tysk rätt. De flesta länders – även Sveriges – lagar är inte begränsade av nationsgränser och som du kanske vet kan man dömas i svensk domstol för en misshandel utförd i ett annat land (BrB 2 kap. 2 §). Jag saknar kunskapen för att göra en fullständigt säker bedömning av denna fråga, men är dock nästan säker på att det inte är olagligt heller enligt tysk rätt på grund av följande skäl:

1. Att du endast bär märket i airsoft sammanhang borde göra det tillåtet enligt tysk lag av samma skäl som ovan förklarat.

2. Eftersom du befinner dig i Sverige kan du knappast riskera att förleda den tyska allmänheten om vilken befattning du har. För exempelvis svenskar betyder märket ingenting, vilket gör att lagens syfte och tillämpningsområde inte borde sträcka sig utanför Tysklands gränser. Denna typ av "brott" brukar inte vara straffbelagda utanför ländernas egna gränser, därför att brottsobjektet utgörs av de olika lagstiftande ländernas allmänhet och stat (jämför vad jag skrev om detta ovan).

Min bedöming är att du kan spela på som vanligt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (764)
2020-05-24 Falsk tillvitelse och vårdslös tillvitelse
2020-05-20 Olovlig befattning med smuggelgods, ringa brott.
2020-05-15 Kan banken neka inlösen av postväxel?
2020-05-15 Krävs det tillstånd för att beställa kniv från utlandet?

Alla besvarade frågor (80214)