Den Svenska regleringen om sexualbrott

Hur ser det svenska rättsväsendet på sexualbrott?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas jag kan ge ett bra svar. Eftersom den juridiska delen av rättsväsendet d.v.s lagarna och reglerna är de som jag kan bästa så kommer jag fokusera på detta i mitt svar.

Jag kommer att besvara din fråga i två delar

Vad har vi för regler och vad innebär de?

Vad har ändrats och hur jämför sig det med andra brott?


Vad har vi för regler och vad innebär de?

Reglerna om sexualbrott finns i brottsbalkens (BrB) 6 kapitel. De huvudsakliga brottet är där våldtäkt, 6 kap. 1§ BrB. För att de ska vara en våldtäkt så krävs det att gärningsmannen genomför ett samlag (eller något annan handling som är lika kränkande som ett ofrivilligt samlag) med någon som inte deltar frivilligt. Detta är den enkla definitionen av en våldtäkt. Vad som är "frivilligt" kan dock utvecklas.

Den första frågan man kan ställa när man bedömer om de är frivilligt (rent rättsligt) är om offret har gett till uttryck att samlaget är frivilligt genom t.ex ord, handling, mimik osv. Har offret inte gjort detta, d.v.s har den inte på något sätt visat att samlaget är frivilligt så är möjligheten att de inte ska vara våldtäkt mycket liten, Prop 2017/18:177 s.34. Är de så att offret har uttryckt frivillighet i någon form så utesluter de dock inte våldtäkt.

Man behöver nämligen besvara frågan om uttrycket är rättsligt relevant och de finns tre situationer där de aldrig anses vara rättsligt relevant. De är följande.

6 kap. 1§ första punkten BrB

Samlaget är en följd av olaga tvång. Detta är om samlaget är en följd av att gärningsmannen utövar våld eller hotar om brott, åtal, ange offret för brott eller lämnar ett menligt meddelande om personen. Ett menligt meddelande kan vara till exempel att sprida att personen varit otrogen eller har extrem politiska åsikter , 2.4.2.1 Asp, Lexino 6:1 (2019). De är i dessa fall åklagaren som måste visa att samlaget var en följd av våldet eller hotet, prop. 2017/18;177 s.81. Vilket medför att ibland kan de ses som våldtäkt när de sker ett samlag i en relation där det även förekommer våld och ibland inte.

6 kap. 1 § andra punkten BrB

Samlaget är ett utnyttjande av offrets särskilt utsatta position. I lagtexten ges vissa exempel av vad som kan anses vara en särskilt utsatt position. De kan vara t.ex att man utnyttjar någons alkoholpåverkan, psykiska störning eller sjukdom. De behöver inte vara någon av just de angivna och kan även vara kombinationer av dem. De avgörande är om offret hade en begränsad förmåga att freda sin sexuella integritet. Exempel på detta kan vara att någon blir utsatt för ett samlag under en massage och helt överrumplas, Prop 2012/13:111 s.112. De finns vidare ett krav på att de ska vara otillbörligt vilket de är när de är ett angrepp på den andres sexualitet. Vad som kan vara intressant att notera är att vilseledande om t.ex sitt kön eller sitt yrke inte anses falla in i situationen.

6 kap. 1§ tredje punkten BrB

De sista är att gärningsmannen allvarligt missbrukar sin förtroendeställning. Detta kan vara att man utnyttjar ett lydnadsförhållande eller en ekonomisk beroende situation. De är generellt situationer där gärningsmannen kan fatta beslut som påverkar offret på ett sådant sätt att de stark påverkat dennes beslut att genomföra samlaget, NJA 2015 s.536.

Så de var alltså de fallen där även om personen har gett uttryck för samtycke så är de trots detta att anse som våldtäkt.

Många av de resterande brotten i 6 kap. BrB bygger på denna frivillighetsbedömning . T.ex oaktsam våldtäkt (6 kap 1a § BrB) är om offret enligt ovan angivna kriterier inte deltog frivilligt, men gärningsmannen inte anses ha uppsåt till detta faktum. (Uppsåt är enkelt förkortat han insåg inte eller de spelade ingen roll för honom ifall offret deltog frivilligt) Istället är situationen sådan att han "enbart" insåg att de fanns en risk för att hon inte deltog frivilligt och ändå genomförde samlaget. Se HD domen "Övernattningen".

Sedan finns även sexuellt övergrepp, 6 kap. 2 § BrB. Detta brott finns också i en vanlig form och en oaktsamhet form, 6 kap 3 § BrB. Här är bedömningen av vad som är frivilligt samma. Skillnaden är att handlingen inte är ett samlag men ändå är en handling som har påtagligt sexuell prägel. D.v.s vad som i lagen kallas "en annan sexuell handling än som avses i 1 §". Handlingen bestäms alltså negativt från definitionen av samlag eller där jämförlig handling.

Detta var en mycket kortfattad regelgenomgång.

Vad har ändrats och hur jämför sig det med andra brott?

De som har ändrats på senare år är att vi har infört frivillighet som grunden för vår sexuallagstiftning. De är alltså inte längre nödvändigt att de förekommer tvång för att de ska vara en våldtäkt utan en brist på uttryckt frivillighet i sig är tillräcklig. Detta har ansetts vara ett stort steg framåt för sexuallagstiftningen. De är också något som gör Sverige rätt unika i jämförelse med andra länder.

Om man jämför hur vår syn på sexualbrotten är så kan man jämföra straffskalan för våldtäkt med andra brott. För en våldtäkt som inte är grov, för det krävs t.ex att de är flera personer eller pistolhot, så är straffskalan 14 dagars fängelse till 4 år, 6 kap. 1§ BrB. Detta kan jämföras med misshandel som också börjar på 14 dagar men enbart går till 2 år, 3 kap. 5 § BrB. För ett rån så är straffskalan mellan 1 år till 6 år, d.v.s högre än de för våldtäkt, 8 kap 5 § BrB

Jag hoppas här att jag har gett en ungefärlig bild av hur rättssystemet ser på sexualbrott. Har du ytterligare frågor så är du varmt välkommen att åter vända dig till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Karl MontalvoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo