Den andra föräldern ska flytta och barnet kan inte bo växelvis längre - får hen göra så?

2017-10-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Jag och mitt X har gemensam vårdnad om våran minsta dotter. Vi har två barn till men de är över 18 år. Min fråga är om han får flytta och lämna henne med mig, alltså flytta och på så sätt lämna över ansvaret på henne helt till mig. Just nu har vi varannan vecka men om han flyttar skulle jag få ha henne hela tiden förutom varannan helg. Har man rätt att göra så? Jag anser nämligen att ett barn har rätt att umgås med båda sina föräldrar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som blir aktuella i det här fallet hittar du i föräldrabalken (FB). Många regler som har med barns vårdnad, boende och umgänge att göra är inte så exakta, utan ställer upp riktlinjer och vissa krav som föräldrarna sen måste komma fram till hur de ska uppfylla. Jag kommer först redogöra för allmänna regler om vårdnadshavares ansvar och barns rättigheter, sen lite ytterligare regler om barns boende och umgänge samt folkbokföring. För en sammanfattning och rekommendationer kan du gå till slutet av svaret.

Vårdnadshavares ansvar

Barn har rätt till omvårdnad, respekt, god fostran och trygghet. Det är vårdnadshavarnas ansvar att barnet får sina behov och sina rättigheter uppfyllda (FB 6 kap. 2 §). Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma om sånt som rör barnets personliga förhållanden. När det finns två vårdnadshavare ska de ta sitt ansvar och utöva vårdnaden gemensamt. Det betyder att en förälder inte själv kan ta ett viktigt beslut som t. ex. var barnet ska bo eller gå i skolan, utan båda vårdnadshavare måste godkänna det (FB 6 kap. 11 § och 13 §). Men detta betyder inte att en vårdnadshavare kan låta bli att ta ansvar för barnet för att den andra vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar. Barnets behov ska alltid tillgodoses.

Barns rätt till umgänge med föräldrar

Ett barn har – precis som du skriver – rätt att umgås med sina föräldrar och om barnet inte bor hos någon av sina föräldrar ska det behovet istället uppfyllas genom att barnet har umgänge med förälder (FB 6 kap. 15 §). Umgänget kan ske på olika sätt och utformas efter vad som är möjligt rent praktiskt och vad som är bäst för barnet. Det vanligaste är att man träffas regelbundet, men kontakten kan ske på andra sätt också. Båda föräldrarna är ansvariga för att detta ska fungera.

Tidigare dom eller avtal gäller

Föräldrar som inte bor ihop kan få en juridiskt bindande dom som bestämmer var barnet ska bo. Föräldrar kan också upprätta ett juridiskt bindande avtal om hur barnet ska bo. Ett sånt avtal blir giltigt om socialnämnden godkänner det (FB 6 kap. 14a §). Detsamma gäller för umgänge (FB 6 kap. 15a §). Att domen eller avtalet är juridiskt bindande betyder att det går att verkställa, alltså att man kan gå till domstol som sen bestämmer att föräldrarna måste följa det med hot om t. ex. vite (FB 21 kap. 3 §). Det kan i såna fall ändå bli så att domstolen måste ändra hur boendet eller umgänget ska ske om någonting har hänt oms gör att det tidigare avtalet eller domen inte längre passar för att uppfylla barnets behov (FB 21 kap. 4 §).

Barnets folkbokföring påverkar flytten

Ett barn ska vara folkbokfört på platsen där det tillbringar mest tid. Bor barnet växelvis hos sina vårdnadshavare ska barnet vara folkbokfört på en av adresserna och det är vårdnadshavarna som bestämmer vilken adress. En ändring av folkbokföringen är en sån sak som båda vårdnadshavare måste godkänna vid gemensam vårdnad. Det betyder att en vårdnadshavare inte själv kan skicka in en ansökan om att ändra barnets adress hos Skatteverket. Om det sker kommer Skatteverket fråga om den andra vårdnadshavaren samtycker. Är de inte överens kommer Skatteverket att göra en utredning av var barnet faktiskt bor.

Anledningen att jag tar upp detta är att det inte framgår var er dotter är folkbokförd. Det kan nämligen bli problem om hon just nu är folkbokförd hos sin pappa och ni inte är överens om att barnet ska folkbokföras hos dig istället. Det kräver i vart fall att ni ansöker om ändringen av folkbokföring och att ni båda godkänner den eller att Skatteverket utreder och tar beslut i frågan.

Sammanfattning

Precis som du skriver har er dotter rätt att umgås med både dig och sin pappa. Detta behöver inte ske genom att hon bor hos er lika mycket, utan du och pappan är skyldiga att se till att hon får umgås med sin pappa även om era situationer förändras på ett sätt som gör dottern inte kan bo växelvis. Det är självklart så att du och pappan ska komma överens om förändringar som rör er dotters boendesituation. Har ni en dom eller ett giltigt avtal som säger att ni ska ha dottern lika mycket ska ni som regel fortsätta följa domen/avtalet tills ni kommer överens om något annat.

I praktiken finns det däremot inte något du kan göra för att hindra pappan att flytta. Skulle dottern vara skriven hos honom i dagsläget krävs det att ni båda godkänner att dottern skrivs hos dig istället, vilket skulle ge dig ett tillfälle att invända. Skulle dottern i realiteten ändå börja bo hos dig mer kommer dock Skatteverket själv besluta att hon ska skrivas hos dig till slut. Finns det ett bindande avtal eller en dom sedan tidigare kan du också gå till domstol och söka om verkställighet, men domstolen kan trots det ändra upplägget för boende och umgänge till något som passar bättre i dagsläget.

Rekommendationer

I den här situationen blir det snarare en fråga om att ni ska komma överens om ett sätt att uppfylla barnets behov av umgänge med er båda utifrån de förändrade praktiska omständigheterna. Det är bra om det går att göra själva och i så fall kan ni upprätta ett skriftligt avtal och skicka in till socialnämnden för att få det godkänt. Kan ni inte komma överens rekommenderar jag er att försöka med samarbetssamtal som är en kostnadsfri tjänst som erbjuds av er hemkommuns Familjerätt. I sista hand kan du gå till domstol och söka om en ändring av vårdnad, boende och/eller umgänge, men för att undvika långa, emotionella processer i domstol och höga domstolskostnader är det bra att så långt som möjligt undvika det. Om det blir aktuellt med en domstolsprocess är det alltid bäst att först kontakta en jurist som är specialiserad på familjerätt.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?