Deligering till myndighet genom förordning

FRÅGA
4 § förvaltningslagen (2017:900) (FL) stipulerar att lagen är subsidiär, eller - som det också heter - lex inferior. Vad gäller avvikande bestämmelser i förordningar är min fråga följande:Om det i en förordning finns en paragraf som delegerar makt till en myndighet att meddela föreskrifter, anses dessa föreskrifter omfattas av den ursprungliga paragrafen i förordningen vilket således gör FL subsidiär?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 1 kap 4§ 2st samt 8 kap 2§ Regergingsformen (RF)(1974:152) stiftas lagar av riksdagen. Som du nämner kan dock även andra bindande föreskrifter utfärdas av andra styrande organ. Ett exempel på detta är förordningar, som till skillnad från lagen utfärdas av regeringen enligt 8 kap 3§ RF. Regeringen kan i sin tur bemyndiga en myndighet att meddela föreskrifter enligt 8 kap 11§ samt 7§ RF.

Som du nämner i din fråga så är Förvaltningslagen (FL) (2017:900) subsidär till annan lag och förordning enligt 4 §FL. Föreskrifter som meddelas av en myndighet med mandat genom delegation från en förordning hänförs till den samma förordningen. Detta innebär att en förordning som meddelats i strid med en bestämelse i FL, gäller framför FL. Du bör därför i en hänvisning till en paragraf från en myndighets förordning, hänvisa till förordningen som gett myndigheten makt att utfärda föreskriften samt även påpeka att FL är subsidär enligt 4§.

Hoppas du fått klarhet i din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (826)
2021-03-02 Vad menas när det står "dock" i lagtext?
2021-03-01 Vad är en SOU?
2021-02-28 Lagar för vilda djur
2021-02-27 Vem har bevisbördan för att en bild stod felparkerad vid tvist om parkeringsanmärkning?

Alla besvarade frågor (89876)