Delas arv vid bodelning mellan sambos?

FRÅGA
Kvinna, änka sedan många år avlider utan att ha testamenterat sin egendom till sin enda bröstarvinge där avsikten var att egendomen skulle vara enskild egendom. Bröstarvingen är sambo och vill att arvet ska vara enskild egendom. Kan de skriva ett samboavtal där de undantar arvet vid en eventuell separation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Disposition

Jag kommer inleda med att förklara vilken egendom som delas vid en bodelning mellan sambos och sedan kommer jag förklara kortfattat hur sambos själva kan påverka delningen avseende dess omfattning.

Vilken egendom ingår vid bodelning mellan sambos?

Angående samboende enligt sambolagen (sambos) råder andra regler och principer än för makar enligt äktenskapsbalken.

När sambos separerar sker bodelning om någon av parterna begär det (se 8 § sambolagen, hädanefter SamboL). I en sådan bodelning ingår som huvudregel all samboegendom. Samboegendom är begränsat till den egendom som är sambornas gemensamma bostad och bohag och enbart om egendomen har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Även om det inte i ett testamente specificerats att egendomen ska vara mottagarens enskilda så kommer egendomen inte ingå i en bodelning om den inte är att anse förvärvad för gemensamt bruk (jfr 4 § 2-3p. SamboL).

Angående arv har uttalats att sådan egendom mer sällan kan anses vara förvärvad för gemensamt bruk (se prop. 1986/87:1 s. 105). Istället ses egendomen ofta enbart som "tillfallande", vilket inte uppfyller kraven på gemensamt anskaffande. Arvlåtarens faktiska avsikt huruvida egendomen skulle vara gemensam eller enskild är utan avgörande betydelse om det inte har uttryckts i testamente (jfr återigen 4 § 2-3p. SamboL). Däremot kan aktiv medverkan av sambo såsom specifikt val av viss egendom föranleda annan bedömning, eftersom det då kan övergå från att ses som "tillfallande" av egendom till att istället ses som gemensamt anskaffande (jfr NJA 1997 s. 227).

Sammantaget kan med övervägande sannolikhet sägas att egendomen inte ingår i en bodelning trots att det ej stadgas om enskild egendom i något testamente. Nedan kommer jag ändock gå igenom vad sambos kan avtala om angående vilken egendom som ska ingå eller inte ingå i en bodelning.

Samboavtal - vad kan makarna överenskomma om bodelning?

Sambos kan avtala antingen att bodelning inte alls ska ske eller att viss samboegendom inte ska ingå i bodelning. Det går inte i ett samboavtal avtala om att mer egendom än samboegendomen ska ingå i bodelningen. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna för att vara giltigt; andra formkrav råder ej för dess giltighet. (se 9 § SamboL)

Sammanfattning

Enbart bostad och bohag som har anskaffats av sambos för gemensamt bruk ingår i en bodelning vid eventuell separation (8 § och 3 § SamboL). Eftersom arvet sannolikt inte utgör samboegendom kan det således bli överflödigt med ett samboavtal. Om arvet har tillfallit under sådana omständigheter att det råder skäl att anta att egendomen är att anse som samboegendom kan ett samboavtal upprättas för att säkerställa att egendomen inte ska delas. Ett samboavtal upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna.

För att kort svara på din fråga: ja, de kan upprätta ett samboavtal för att undanta arv från delning vid eventuell separation, men med stor sannolikhet är det onödigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2332)
2019-07-17 När upphör egendom att vara samboegendom?
2019-07-17 Vad säger sambolagen om övertagande av bostadsrätt?
2019-07-15 Hur skriver man över en bostadsrätt till ena parten där båda står som 50% ägare samt 50% på bolånet?
2019-07-15 Upphörande av samboförhållande

Alla besvarade frågor (71168)