Delad vårdnad gällande beslut om barnens skolgång

Hej !

Har gemensam vårdnad över en 5 och en 6åring, växelvis boende varannan vecka sedan december

månad. Vi föräldrar har flyttat mer centralt ca 11 km från tidigare förort där ena barnet

nu går i F-klassen.

Barnen är numera folkbokförda hos mig. Dom har haft ett stabilt boende sedan februari

hos mig. Modern har just skaffat sig en lägenhet 100m från där vi bor.

Jag har nu ordnat en ny skolplats där 7åringen har fått möjligheten att börja skolan till hösten, skolan är 20m

från mitt hem och 80m från mammans nya adress. Det är dessutom en mycket bra skola.

Jag vill genomföra flytten till den nya skolan som är närmare barnens hem men modern vägrar att skriva på, hon vill att 7åringen skall börja första klass i förorten där hon går klart F-klassen till sommaren.

Vardagen påverkas negativt enligt mig på så sätt att det blir ett onödigt pendlande på ca

45 minuter varje dag(25 för modern då hon arbetar åt rätt riktning). Värdefull tid som kan användas till något bättre.

Eftersom barnen nu har nya hem centralt så är det bra om dom börjar skolan i anslutning till

sitt boende, det blir dessutom lättare för barnen att bygga upp ett socialt nätverk nära deras nya hem.

Som ensamstående med två små barn blir det ju svårare att tillgodose barnens behov av att leka med klasskompisar efter skolan om dom stannar kvar på förorten. Dessutom ligger mitt arbete åt andra hållet i förhållande med förorten. Hur kan jag flytta barnen utan moderns medgivande?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag beklagar din situation. Din fråga rör familjerätt och regler om vårdnad, boende och umgänge till barn finns främst i Föräldrabalken, (FB). Den utgångspunkt man ska följa vid alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge är principen om ”barnets bästa”. Denna princip är stadgad i FB 6 kap 2a §. och ska vara avgörande vid alla beslut. I samma paragraf sägs bland annat att en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska vara särskilt viktig vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Vidare sägs att hänsyn ska tas till vad barnet vill. Ju äldre barnet är och ju mer moget det anses vara, desto mer vikt läggs vid vad barnet säger sig vilja

Gemensam vårdnad

Du har skrivit att ni har delad vårdnad därför måste ni som en utgångspunkt i egenskap av vårdnadshavare fatta beslut gemensamt för att en åtgärd i fråga om era barns personliga angelägenheter ska kunna komma till stånd. Om någon av er motsätter sig en åtgärd så innebär det att den inte kan genomföras, vilket framgår av FB 6 kap 13 § första stycket. Skulle någon av er dock vara frånvarande på grund av exempelvis sjukdom så får den andra vårdnadshavaren ensam fatta beslut under förutsättning att det vore olägligt att skjuta upp fattandet av beslutet.

Byte av skola

Eftersom byte av skola är av ingripande betydelse för barnet så får inte en vårdnadshavare ensam fatta beslut i frågan, även om den andre vårdnadshavaren är frånvarande, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Villkoret ”uppenbarligen” ställer med andra ord upp höga krav för att en vårdnadshavare ensam ska kunna fatta beslut i frågan om val av skola i en sådan situation (FB 6 kap 13 § andra stycket).

Då ni båda är vårdnadshavare och dina barns moder vägrar gå med på att låta barnen byta skola så kan inte bytet genomföras. Dessvärre finns inga lagstadgade möjligheter att tvinga någon vårdnadshavare till något denne inte vill.

Möjliga lösningar för att få till ett byte av skola

En lösning är att ni vänder er till kommunens tjänst för samarbetssamtal för att nå fram till enighet i frågan, vilket framgår av FB 6 kap 18 § första stycket och Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap 3 § första stycket, punkt 1. En annan, mer drastisk, lösning är helt enkelt att du väcker talan för att få till stånd en ändring i vårdnaden så att du anförtros ensam vårdnad och kan på egen hand fatta beslut om barnens skolgång (FB 6 kap 5 § första och tredje styckena). Vad som är barnets bästa är avgörande för rättens bedömning i en sådan fråga. När rätten avgör vad som är barnets bästa så är den skyldig att ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (FB 6 kap 2 a § första stycket och FB 6 kap 2 a tredje stycket).

I vårdnadsfrågan ska rätten fästa särskilt avseende på vårdnadshavarnas samarbetsförmåga rörande barnen (FB 6 kap 5 § andra stycket). Om ert samarbete i fråga om aspekter som inte har med er sons skolgång löper problemfritt så kan det tala emot att det vore för barnens bästa att du får ensam vårdnad. Sammantaget går det inte att definitivt uttala sig om vilken bedömning rätten kommer att göra, med hänseende till att vad som är barnets bästa avgörs från fall till fall.

Svar

I nuläget går det inte för en vårdnadshavare att ensam besluta över var barnen går i skola eftersom ni har delad vårdnad. Viss hänsyn ska tas till barnens egna önskningar om var de vill gå i skola men de förhållandevis för unga för att deras åsikt ska kunna väga tungt. Den enda juridiska lösningen om du ensam vill kunna bestämma över var barnen går i skola är att du får ensam vårdnad. Det finns möjlighet att avtala om att en av er ska ha vårdnaden om barnen enligt FB 6 kap. 6 §. Ett sådant avtal ska godkännas av socialnämnden. När de gör en bedömning av om de ska godkänna avtalet eller inte utgår de ifrån vad som är bäst för ert barn. Utgångspunkten brukar generellt vara att barn har ett behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Generellt sätt brukar det sägas att gemensam vårdnad är vad som är bäst för barn men det kan se annorlunda ut i enskilda fall om samarbetssvårigheterna mellan vårdnadshavarna är stora.

Rekommendation

Jag rekommenderar att du anlitar en familjerättsjurist ifall du ger dig in i en vårdnadstvist men eftersom detta är en drastisk lösning enbart av orsaken att få till ett byte av skola anser jag att du i första hand bör försöka medla genom kommunens samarbetsavtal.

Hoppas att du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: jessica.konduk@lawline.se Om du vill anlita ett juridiskt ombud får du gärna kontakta mig på mailen så hänvisar jag dig vidare till Lawlines juristbyrå.

Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”