Definitionen av "servering" i alkohollagen

2019-08-09 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Ref till en tidigare fråga (se nedan).Handläggaren för serveringstillstånd i vår kommun hävdar att ert svar är fel; Man får aldrig ta med egen alkohol till en lokal där det säljs alkoholfri dryck under andra tider.Vårt fall:En privat fest för ett slutet sällskap ska hållas i en restauranglokal som saknar utskänkningstillstånd. Restaurangen serverar enbart lunch och är stängd kvällstid. Under festen sker ingen försäljning av vare sig mat eller dryck - värden bjuder på mat, gästerna tar med egen dryck.Vad gäller?---OFFENTLIG RÄTTÖvrigtÄr det tillåtet att gästerna till en fest tar med sig sin egna alkohol, trots att festlokalen ej har alkoholtillstånd?2018-05-22 i OFFENTLIG RÄTTFRÅGAen restaurang har inget alkoholtillstånd. en privat fest ska ordnas där med mat och dryck. får sällskapet ta med alkohol om det tillåts av ägaren?SVARHej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Normalt krävs det alltid tillstånd från kommunen att få servera alkohol (8 kap. 1 § alkohollagen). Med servering menas dock att man säljer alkohol som sedan dricks upp på plats (1 kap. 11 § andra stycket alkhollagen). Eftersom du uppger att gästerna ska ta med sin egna dryck innebär det att det inte sker någon servering enligt alkohollagens definition, då det inte rör sig om någon försäljning.Av den anledningen behöver varken du eller restaurangägaren något serveringstillstånd för att festens deltagare själva ska få ta med sig sin egen alkohol.VänligenPegah Fazli
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen alkohollagen (AL).

Utredning

Av 8 kap. 1 § AL framgår att kommunalt tillstånd krävs för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och av alkoholdrycksliknande preparat. I 1 kap. 11 § AL definieras servering som försäljning till konsument för intag på stället. Serveringstillstånd krävs enligt 8 kap. 1 a § AL inte om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

I ditt specifika fall kan vi först konstatera att ingen servering kommer ske i AL:s mening eftersom inga alkoholhaltiga drycker kommer säljas. Man kan därför inte grunda någon tillståndsplikt på 8 kap. 1 § AL. Servering undantas från tillståndsplikt om den uppfyller kriterierna i 8 kap. 1 a § AL och ett av de kriterierna är att serveringen äger rum i en lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Det är dock värt att notera att ditt fall enligt min uppfattning inte omfattas av undantaget eftersom det inte omfattas av huvudregeln till att börja med. Möjligen kan handläggaren i din kommun tänkas ha uppfattat det som att er avsikt var att bedriva servering som omfattades av undantaget i 1 a § och vederbörande kan då ha ansett att ni inte uppfyllde det tredje kriteriet om lokalen. Oavsett hur handläggaren resonerat kan jag inte finna någon grund för tillståndsplikt i alkohollagen för ditt fall. Enligt min uppfattning är lagtexten mycket tydlig: ditt fall faller utanför definitionen av begreppet servering och omfattas därför inte av reglerna i 8 kap. AL. Den enda tänkbara förklaringen utöver ett missförstånd är enligt min uppfattning att handläggaren har tillgång till något rättsfall som påverkar tolkningen av lagen, men detta ter sig osannolikt då lagen är mycket tydlig och jag inte kunnat hitta något sådant fall.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att kontakta handläggaren och redogöra för mitt svar. Om handläggaren kan hänvisa till någon rättskälla som stödjer vederbörandes tolkning bör ni rätta er efter anvisningarna. Om handläggaren inte kan redogöra för den rättsliga grunden för sitt ställningstagande ter det sig något oseriöst, i vilket fall jag personligen skulle fäst större vikt vid lagens bestämmelser än handläggarens åsikt.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (496)
2020-01-29 Från vilken dag gäller fristen för överklagande av myndighetsbeslut?
2020-01-28 Hur får man tillbaka ett indraget körkort?
2020-01-23 Tid för överklagan i förvaltningsrätt
2020-01-21 Anonym orosanmälan

Alla besvarade frågor (77146)