Definition av sambo

Min fråga avser definitionen av sambo. Vi har en s k sambo i vår styrelse. Han är skriven på en medlems adress men han kommer bara på besök några timmar per dag, långtifrån alla dagar. Han övernattar aldrig. Jag har läst att man enligt sambolagen ska vara stadigvarande sammanboende och ha gemensamt hushåll. Uppfyller den som kallar sig sambo lagens kriterier?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Enligt 1 § sambolagen avses med sambor, två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Kravet på att paret skall bo tillsammans innebär att de skall ha en gemensam permanentbostad. Parterna kan även ha en egen bostad därutöver, men det huvudsakliga boendet skall vara i den gemensamma permanentbostaden.

Vart parterna är folkbokförda kan tjäna som bevis angående boendet, men det är inte avgörande.

Med stadigvarande samboende innebär att det inte skall vara fråga om en allt för kortvarig förbindelse. Ett riktmärke är att parterna bott tillsammans i minst 6 månader.

I förarbetena till sambolagen verkar det också finnas stöd för att vikt skall läggas vid parternas avsikter angående samboendets fasthet och varaktighet.

Eftersom tanken är att samboendet skall utgöra ett parförhållande faller exempelvis samboende mellan vänner och släktingar utanför lagens tillämpningsområde.

Angående kravet på gemensamt hushåll, avses att paret skall samarbeta i vardagliga sysslor och ha någon form av ekonomisk gemenskap eller ekonomisk samarbete.

Det förefaller även vara som så, att om ett samboförhållande har konstituerats så upphör det inte bara för att faktorer som det gemensamma boendet och gemensamma hushållet skulle begränsas i anledning av att ena parten ex. arbetar eller studerar på annan ort.

Det är alltså flera faktorer som vägs in för att se om ett samboförhållande existerar, det är därför svårt att utan alla omständigheter avgöra om det föreligger ett samboförhållande. Men eftersom mannen endast verkar komma på besök och aldrig övernattar är frågan om han då har en egen bostad där han har sitt huvudsakliga boende, och om de då verkligen uppfyller kriteriet bor tillsammans.

Vänligen

Hanna SkoglundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning