Dagsböter vid snatteri

FRÅGA
Hej vad blir dagsböter namn för snatteri för något av värdet 20kr?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag börjar med att beskriva den allmänna regleringen kring böter och specifikt dagsböter.

Böter är en av flera möjliga straffrättsliga påföljder som en tilltalad kan dömas till. Regleringen kring böter finns i 25 kap. BrB.

Dagsböter döms ut i ett visst antal och storleken av varje dagsbot bestäms i ett visst belopp kronor. Storleken på dagsboten bestäms av den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Man tar utgångspunkt i den tilltalades årsinkomst före skatt. Man gör sedan avdrag med hänsyn till bland annat om den tilltalade har barn att ta hand om. När man kommit fram till ett belopp efter avdrag så delar man detta på 1000 och detta blir i princip dagsbotens storlek. Högsta respektive lägsta beloppet på en dagsbot är dock 50 respektive 1000 kronor. 25:2 BrB.

När det gäller antal dagsböter så bedöms detta efter brottets straffvärde. Högsta och lägsta antal dagsböter är 150 respektive 30 stycken. Antalet kommer man fram till efter en så kallad straffmätning som regleras i 29:1§ BrB.Straffvärdet är brottets svårhet i förhållande till andra brott. Utgångspunkten är av rättssäkerhetsskäl att lika fall ska behandlas lika, men straffmätningen kan ändå variera eftersom mängder av olika gärningar ska kunna rymmas inom samma straffskala. Man tar också hänsyn till en mängd olika försvårande och förmildrande omständigheter som finns uppräknade i 29:2 och 29:3 BrB. Lägsta storleken på ett bötesbelopp, alltså det totala beloppet som den tilltalade ska betala i böter, är dock alltid 750 kronor, detta framgår av 25:2 3st BrB.

Det framgår av åklagarmyndighetens bötespraxis att vid snatteri upp till 60 kronor så döms en penningbot, alltså ett fast belopp, på 800 kronor ut. Detta skulle då bli aktuellt av snatteri till ett värde av 20 kronor. Detta är dock inget som med säkerhet kommer dömas ut utan det görs en individuell bedömning enligt det jag skrivit ovan.

Det ska nämnas att vid denna typen av ringa brott så kan polisen meddela rapporteftergift. Detta kan göras bland annat om gärningsmannen är ung eller om det finns andra särskilda skäl. Detta innebär helt enkelt att brottet inte rapporteras in utan att personen i fråga får en varning istället.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (668)
2021-01-21 Medhjälp till stöld
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88317)