Citaträtten och dess omfattning i förhållande till upphovsrätten

2018-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Vi håller på att leta reda på citat och dikter från bland annat nu levande författare för att publicera detta på väggar i ett kommunhus. Jag vill dubbelkolla så att vi har förstått detta rätt. Är det så att det är okej att ha ett citat på en vägg som kommer att synas för allmänheten så länge vi uppger författarens och verkets namn? Gäller detsamma för dikter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör upphovsrätt, vilken regleras i upphovsrättslagen (URL).

Detta gäller för upphovsrätt

Dikter och citat ur böcker är litterära verk som blir skyddade genom upphovsrättslagen så länge de uppfyller kraven för "verkshöjd" (1 § URL första punkten). För att verkshöjd ska uppnås gäller bl.a. att den i frågan aktuella texten, eller dikten måste uppvisa viss självständighet och originalitet. Detta innebär också att det ska vara i stort sett omöjligt för två personer att oberoende av varandra skapa något nära överensstämmande, vilket kallas för dubbelskapandekriteriet. De dikter och texter som ni väljer att använda kommer antagligen nå upp till kravet för skydd.

Upphovsrätten tillkommer skaparen, alltså författaren i detta fall. Rätten innebär att denne har ensamrätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Ni vill på något sätt uppföra citaten på en vägg i kommunhuset. Sättet på vilket ni framställer verket (t.ex genom att skriva på väggen eller använda bildskärmar) innebär framställning av verket. Beroende på hur ni väljer att framställa verket blir det fråga om olika typer av överföring till allmänheten. Väljer ni att skriva på väggen kallas tillgängliggörandet för offentlig visning (2 § tredje stycket, tredje punkten). I ert fall spelar det i och för sig ingen roll hur överföringen klassificeras eftersom citering är undantagen från skaparens upphovsrätt om kraven för citaträtt är uppfyllda.

Citaträtten

I 22 § URL finns regeln som säger att var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det krävs alltså att verket är offentliggjort och att citeringen sker enligt "god sed" för att det ska vara okej i förhållande till upphovsrätten. De verk som ni tänker använda har antagligen blivit utgivna av ett förlag eller liknande och i och med detta har verket offentliggjorts. Kriteriet god sed innebär att upphovspersonen och källan måste anges i samband med verket. Citatet måste vidare återges i en sådan kontext att det inte får en ändrad innebörd. Enligt praxis är ett exempel på när citering har skett enligt god sed när delar av någon annans verk citeras inom ramen för ett eget självständigt arbete och det fyller en viss funktion, t.ex för att belysa någonting eller som ett hjälpmedel för att föra fram ett budskap. Citatet får dessutom bara vara så långt att det motiveras av ändamålet, vilket innebär att bedömningen av hur lång text som får citeras måste bedömas i det särskilda fallet.

För övrigt kan nämnas att skyddstiden för verk är 70 år från upphovmannens död, vilket innebär att äldre litterära verk saknar skydd och är fria att citera oberoende om det uppfyller kraven för citaträtten (43 § URL).

Råd i det aktuella fallet:

Det är möjligt att framställningen i kommunhuset skulle kunna ses som en egen framställning och att citeringen sker i en kontext som tillsammans blir en helhet vilket skulle tala för att det gjorts i enlighet med god sed. Dikter kan bli problematiska i förhållande till citaträtten med tanke på att citatet bara får vara så långt att det motiveras av ändamålet. Jag kan inte uttala mig mer precist eftersom jag inte vet i vilken kontext och i vilket syfte citaten ska göras.

Jag skulle rekommendera att du kontaktar en jurist för att dubbelkolla att det sättet på vilket citeringen ska föras och offentliggöras uppfyller kraven, alltså att intrång inte föreligger. Lawlines jurister kan hjälpa dig med detta, bokning kan göras på Lawlines hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (721)
2019-06-26 Upphovsrätt när verk förstörts
2019-06-25 Kopiering av en originaltavla utan namnteckning
2019-06-09 Får man ta en idé hur som helst från någon?
2019-06-07 När måste jag betala/bestrida kravbrev om fildelning?

Alla besvarade frågor (70287)