FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt19/03/2018

Byta efternamn på barn och förnya barns pass utan samtycke från ena vårdnadshavaren

Hej, jag har 2 barn som är 11 och 12 år. Jag är född I Sverige, de är födda I Storbritanien men har Svenska pass. Jag undrar hur jag skulle kunna byta deras efternamn till att inkludera mitt efternamn, de har endast pappans just nu men vi vill byta till ett dubbelt efternamn som inkluderar båda. Deras far är frånvarande och jag kan ej kontakta honom för att få underskrift till namn byte. Hur/vad gör jag I denna situation? Jag har ingen address (han är hemlös) och jag har försökt att kontakta honom genom vänner men har ej lyckats. Mina barn behöver förnya deras Svenska pass innan Juli 2018 och vi ville byta efternamn innan för att detta ska vara på deras nya pass.

Ser fram emot erat svar!

Tack så mycket!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan kommer jag att hänvisa till föräldrabalken (FB), som du hittar här och lagen om personnamn, som du hittar här.

Jag utgår i huvudsak från att du och barnens far har gemensam vårdnad om barnen eftersom inget annat framgår men jag kommer även att nämna regler som är aktuella för det fall ni inte har gemensam vårdnad och du är ensam vårdnadshavare.

Föräldrar med gemensam vårdnad ska gemensamt fatta beslut som rör barnen

Utgångspunkten är att föräldrar som har gemensam vårdnad om sina barn (= båda är vårdnadshavare) gemensamt ska fatta beslut som rör barnen. Det finns dock undantag som innebär att trots att det finns två vårdnadshavare så får en av dem ensam fatta beslut rörande barnen.

Om bara en förälder är vårdnadshavare är den denne ensam som fattar beslut i frågor som rör barnen. Det hittills sagda kan utläsas av 6:11 FB tillsammans med 6:13 FB.

Om en vårdnadshavare är frånvarande kan den andra i vissa fall fatta beslut ensam

Ovan nämnda undantag, som anges i 6:13 2 st. FB, innebär att om den ena vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas så får den andra fatta beslut ensam.

Om en av vårdnadshavarna är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden ska rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam, enligt 6:8 a 1 st. FB. Talan för att få ensam vårdnad väcks vid den tingsrätt där barnet har sin hemvist (= var folkbokförd den 1 november föregående år) eller till Stockholms tingsrätt om det inte finns någon tingsrätt där barnet har sin hemvist.

Jag kan tänka mig att ett sådant beslut att ett barn behöver ett nytt pass skulle kunna vara ett sådant beslut som faller in under undantagen i 6:13 2 st. FB och således får fattas ensamt av den ena vårdnadshavaren om den andra är förhindrad i enlighet med undantagsregeln.

Ansökan om namnändring för barn ska göras av båda vårdnadshavarna

Specifika regler gällande vårdnadshavares rätt/skyldighet att delta i beslut kring barnets namn återfinns i lagen om personnamn. Enligt 3 § ska ansökan om ändring av personnamn (t.ex. efternamn) inges till Skatteverket och en ansökan som avser barn under 18 år ska göras av barnets vårdnadshavare (båda två om gemensam vårdnad föreligger). Ett barn som fyllt 12 år ska i regel samtycka till en namnändring enligt 46 §.

Särskilda regler gäller om barnen bär samma efternamn som förälder som inte är vårdnadshavare

Om det är så att ett barn bär någon av föräldrarnas efternamn och den föräldern inte är vårdnadshavare, krävs ändå att den föräldern samtyckt till ett namnbyte eller att en domstol har förklarat att bytet är förenligt med barnets bästa, för att barnet ska få byta efternamn. Detta enligt 34 § 1 st.

För att ansöka om att få förklarat att ett namnbyte är förenligt med barnets bästa enligt 34 § vänder man sig till tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (eller till Stockholm tingsrätt på samma sätt som ovan gällande talan om att få ensam vårdnad). Observera att det här förfarandet alltså gäller om barnet bär samma efternamn som en förälder som inte är vårdnadshavare.

Sammanfattning

Som huvudregel ska föräldrar som gemensamt har vårdnaden om sina barn gemensamt fatta beslut som rör barnen. Undantag från detta kan göras om en av vårdnadshavarna är förhindrad att delta i ett beslut som inte kan skjutas upp utan olägenhet. Till detta undantag skulle man kanske kunna hänföra beslutet om nya pass för barnen.

Gällande namnfrågan gäller samma huvudregel och så länge byte av namn inte kan räknas som ett beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas så är min uppfattning att ett namnbyte inte kan komma till stånd utan samtycke från båda vårdnadshavarna.

Om du vill ha vidare hjälp i ditt ärende kan du boka tid hos en av våra jurister direkt på lawline.se/boka.

Jag hoppas att du känner dig hjälpt av svaret,

Mvh

Maja Stolt RosellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000