Bryta presumtion om förskott på arv

Jag undrar över gåvobrev. Om man vill att en gåva inte ska vara ett förskott på arv - hur skriver man in det förbehållet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Av 6:1 1 st. i ärvdabalken framgår att vad som arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge, ska avräknas som förskott på dennes arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Med andra ord föreskriver lagen en presumtion att gåvor som arvlåtaren ger till sin bröstarvinge, medan arvlåtaren är i livet, ska anses vara förskott på arvet efter arvlåtaren. För att bryta denna presumtion krävs det att det antingen finns en föreskrift om att gåvan inte ska utgöra förskott på arvet, alternativt att detta framgår av omständigheterna. För att undanröja eventuellt tveksamheter om huruvida gåvan utgör ett förskott på arvet är det således att rekommendera att man gör ett förbehåll om detta, lämpligen i gåvobrevet. Lagen ställer inga specifika krav på hur gåvobrevet ska utformas, men avsikten med det ska tydligt framgå. Av den anledningen är det viktigt att specificera vad gåvan avser, vem som ska överlåta gåvan, samt vem gåvan ska tillfalla. Utöver det kan man exempelvis skriva "gåvan ska inte utgöra förskott på arv". Därefter ska gåvobrevet undertecknas med namn och datum. Observera att om gåvan avser fast egendom ska även två utomstående vittnen underteckna gåvobrevet.

Lycka till!

Vänligen,
Desirée Wiberg HammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning