FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge08/02/2022

Bröstarvinges rätt till laglott

Hej!

En väns far har avlidit. Det visar sig att fadern har gett sina tillgångar i form av bil och fastighet till en utomstående ( ej släking eller sammanboende) men haft tillgångarna i sin egen besittning på dödsdagen. Kan min vän hävda rätt till sin laglott i form av dessa tillgångar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i ärvdabalk (ÄB).

Som framgår i frågan har fadern gett bort sina tillgångar till en utomstående. Om så har skett genom gåva eller testamente framgår inte av din fråga och därför kommer båda dessa alternativ att redogöras för.

Rättslig reglering

Som bröstarvinge (barn) har man en lagstadgad rätt till arv. Detta laglottsskydd stadgas i 7 kap. 1 § ÄB och innebär att en bröstarvinge har rätt till halva arvslotten. Det innebär att en förälder inte genom testamente kan inskränka sina barns arvsrätt till mer än hälften av arvslotten. Däremot är ett testamente som gör bröstarvingarna arvslösa giltigt och det krävs därför att en arvinge som vill ha sin laglott begär jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB. Det måste ske sex månader från det att denne blivit delgiven testamentet.

Om det istället skulle vara fråga om en gåva som går att jämställa med testamente finns det en bestämmelse i 7 kap. 4 § ÄB som skyddar bröstarvinges rätt till laglotten, det sk förstärkta laglottsskyddet. Det förstärkta laglottsskyddet innebär att arvlåtaren under livstiden inte får ge bort egendom under omständigheter som är till syftet att likställa med testamente. Bestämmelsen tar sikte på gåvor som givits precis före arvlåtarens dödsfall och de där givaren behåller nyttjanderätten av gåvan. Enligt 7 kap. 4 § 2 st. ÄB måste talan i så fall väckas inom ett år från det att bouppteckningen avslutades.

Fördelning av faderns arv

Om det är så att fadern har testamenterat bort sin egendom till en annan och därmed på pappret gjort sin bröstarvinge arvslös, kan din vän begära jämkning av testamentet och på så sätt få ut sin del av arvet (sin laglott). Det är viktigt att din vän gör detta inom sex månader, innan tiden löper ut. Däremot finns det ingen möjlighet att kunna ta del av mer av faderns egendom om denna är testamenterad till annan.

Om det inte finns något testamente, skulle det kunna ses som en gåva under de förutsättningar som står ovan. Isåfall kan din vän väcka talan inom ett år och på så sätt kunna begära ut sin laglott. Precis som beskrivits ovan, finns inte heller någon möjlighet att erhålla mer än det som skyddas av laglotten.

Sammanfattningsvis kan sägas att din väns arvsrätt är skyddad genom laglotten. Med beaktande av tidsfristerna, finns en rätt och möjlighet för din vän att begära ut en del av arvet. Din vän kan alltså hävda rätt till sin laglott.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Maja VinstenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?