Bröstarvinges arvsrätt i förhållande till arvingar i andra och tredje led

2015-08-11 i Bröstarvinge
FRÅGA
Kan arvinge i tredje led frånta bröstarvinge hans rätt när han fortfarande lever?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Så länge det finns arvingar i första led (d.v.s. bröstarvingar), kan arvinge i andra eller tredje led inte frånta dennes efterlevanderätt om inte testamente finns som ger arvingen i tredje led efterlevanderätten (se 2 kap 1-3§§ ärvdabalken). Bröstarvingen/arna har dock rätt till sin laglott även om testamente finns. Laglotten är hälften av den arvslott som bröstarvingen enligt lag har rätt till, d.v.s. hälften av det som bröstarvingen skulle ärvt om testament inte funnits. För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott måste denne emellertid påkalla jämkning inom sex månader. (Se 7 kap 1§ samt 3§ ärvdabalken)

Hoppas detta var tillräckligt svar på din fråga!

Vänligen,

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll