Bristfällig handläggning av byggnadsnämnden vid bygglovsansökan

Hej Lawline.

Har en fråga angående långa handläggningstider.

Vi skickade in en bygglovsansökan till en av de största kommunerna i landet.

Efter nästan exakt 4 månader utsåg denna kommun en handläggare.

Denna handläggare var helt omöjlig att ringa till men svarade bra på mail.

De skyllde på att de hade ont om personal och semestrar.

Vi tog väldigt illa vid oss med denna långa handläggningstid.

Vad händer om Plan och bygg lagen ändras under en orimlig lång handläggningstid?

Finns det något sätt att kräva ersättning för en uppenbarlig olaglig hantering?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

9 kap 27 § 1 stycket Plan - och bygglagen(PBL), reglerar hur länge byggnadsnämnden får handlägga ett ärende innan beslut måste fattas. Den maximala handläggningstiden efter det att kompletta handlingar lämnats in är 10 veckor. Dock får handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor om det är nödvändigt för utredning i ärendet. Sökanden ska informeras när byggnadsnämnden avser tillämpa förlängd handläggningstid och underrättas om skälen till förlängningen. Alltså har byggnadsnämnden tagit alldeles för lång tid på sig här!

Sedan så gäller dessutom en serviceskyldighet för myndigheter enligt 4 och 5 §§ förvaltningslagen(FL). I 5 § FL står det uttryckligen att myndigheterna ska ta emot besök och samtal från enskilda. Detta har tjänstemannen på byggnadsnämnden inte heller gjort!

Byggnadsnämndens agerande i det här fallet kan bli föremål för kritik från Justitieombudsmannen! Du kan göra en JO-anmälan på JOs hemsida. Både politikerna och den enskilda tjänstemannen kan komma att bli föremål för en utredning av åklagare om tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken.

Skulle du lida ekonomisk skada pga. byggnadsnämndens långsamma handläggning kan du eventuellt ha rätt till skadestånd enligt 3 kap 2 § 1 pt skadeståndslagen. Där står det att stat eller kommun ska ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller och kommunen svarar. Vill du föra en skadeståndstalan råder jag dig att kontakta en jurist vilket du kan göra hos oss här.

Vad som händer om PBL ändras under tiden kan jag tyvärr inte svara på! Det beror lite på vad det är för slags ändring och vad som står i övergångsbestämmelserna!

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”