Bostadsrättsföreningsstyrelseledamöters skadeståndsansvar då medlemmar inte delar uppfattning

2019-11-17 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vår bostadsrättsförening har pool. Förra vintern beställde de ett nytt pooltak som rasade av snön. Inför kommande vinter behövs ett nytt och styrelsen presenterade skriftligt två alternativ varav det ena var 200 000 dyrare. De meddelade i informationsmejlet att de bestämt det dyrare alternativet. Vi var några hushåll som kontaktade ordföranden och begärde votering men vi fick till svar att det var styrelsebeslut. Stämmer detta? Nu är taket på plats och risk finns att det rasar igen i vinter. Är styrelsen ansvarsfria då?
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Er fråga regleras av bostadsrättslagen (BrL) och lagen om ekonomiska föreningar (EFL). EFL är tillämplig på bostadsrättsföreningar i den mån det framgår av BrL (1 kap 1 § 2 st BrL).

En av styrelsens huvuduppgifter är att förvalta föreningens angelägenheter (7 kap 4 § EFL. Jfr 9 kap 12 § BrL). Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämmor (6 kap 1 § EFL. Jfr 9 kap 14 § BrL). En föreningsstämma skulle exempelvis kunna instruera styrelsen att agera på ett visst sätt i frågan om pooltaket. Ni medlemmar kan kräva att styrelsen kallar till en extra föreningsstämma, om minst en tiondel (om en lägre andel framgår av stadgarna gäller istället denna andel) av er begär det (6 kap 12 § EFL. Jfr 9 kap 14 § BrL). Det är inte möjligt att begära votering under andra omständigheter än på en föreningsstämma.

Jag vill också klargöra att bostadsrättsföreningen, om en föreningsstämma beslutar att beställa det billigare taket, om styrelsen redan beställt ett tak är bunden av det avtalet och blir skadeståndspliktigt mot leverantören om den drar sig ur avtalet. Har det dyrare taket redan beställts skulle det således enbart innebära en merkostnad för föreningen att en föreningsstämma begär att det billigare taket ska köpas.

Jag ska nu besvara din fråga om ansvarsfrihet. Beslut om ansvarsfrihet tas vid föreningens årsstämma (6 kap 10 § 3 p EFL. Jfr 9 kap 14 § BrL). Nekar stämman styrelsen (eller en eller flera styrelseledamöter) ansvarsfrihet, kan den väcka skadeståndstalan mot styrelseledamöterna för de uppkomna skadorna. Skadeståndstalan måste väckas inom ett år efter att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på föreningsstämman (21 kap 1, 6 och 9 § EFL. Jfr 10 kap 1 § BrL). Notera att skadeståndsansvar förutsätter att styrelsen – uppsåtligt eller genom oaktsamhet – har orsakat bostadsrättsföreningen skada. Blotta det faktum att föreningsstämman inte håller med om vissa beslut som styrelsen fattat utgör inte grund för skadeståndsansvar, om föreningen i gengäld fått ett pooltak för marknadsmässigt pris.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1059)
2020-08-04 Hur ändrar vi ägandeförhållandet för vår bostadsrätt?
2020-07-31 olika kontantinsats vid köp av bostad
2020-07-30 Vad bör bostadsrättsföreningen göra åt störningar och hur bedöms en sån?
2020-07-30 Grannar klagar på störningar som skäligen ska tålas

Alla besvarade frågor (82613)