Bostadsrättsförenings tillhandahållande av föreningslokal

2019-04-22 i Bostadsrätt
FRÅGA
HejJag bor i en bostadsrättsförening som har en föreningslokal som används av styrelsen och hyrs ut till medlemmar för olika aktiviteter dagtid men även som övernattningsrum för gäster till medlemmar,När jag tittar på reglerna för "boende" i lokal hittar jag omfattande regelverk med koppling till Räddningstjänst. Vad gäller för uthyrning av lokal som övernattningsrum?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en bostadsrättsförenings uthyrning av en lokal till dess medlemmar är reglerad i lag. Din fråga aktualiserar bostadsrättslagen (BrL) och jordabalken (JB).

Utredning

Någon specifik reglering av hur en bostadsrättsförening (BRF) ska förhålla sig till föreningslokaler eller liknande finns enligt min uppfattning inte. Av 1 kap. 1-3 §§ BrL framgår att en BRF har som ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt till sina medlemmar. Det framgår även att föreningen ska ha stadgar. Enligt 9 kap. 5 § BrL ska stadgarna innehålla uppgifter om bland annat vilken verksamhet föreningen ska bedriva. Detta innebär enligt min uppfattning att stadgarna ska innehålla uppgift om den verksamhet föreningen ska bedriva, det vill säga hur ändamålet enligt 1 kap. 1 § BrL ska uppnås för den enskilda föreningen. Verksamheten kan sannolikt även omfatta aktiviteter som inte är direkt ägnade att uppfylla föreningens ändamål men som kan ses som understödjande verksamhet; ändamålet bör alltså enligt min uppfattning tolkas förhållandevis brett.

Hyresförhållanden regleras i 12 kap. JB, ofta kallad "hyreslagen". I fall då en medlem i en BRF hyr en lokal av föreningen är bestämmelserna i 12 kap. JB sannolikt tillämpliga.

Tillämpat på ditt fall kan vi mot bakgrund av ovan konstatera att din BRF sannolikt får nyttja ut lokalen på det sätt du beskrivit utan att det strider mot det lagstadgade föreningsändamålet. Hur denna verksamhet ska gå till ska regleras i föreningens stadgar. Jag antar att de regler med koppling till räddningstjänsten du nämner framgår av stadgarnas reglering av hur föreningslokalen ska skötas. Det som kan sägas om detta utifrån den information du tillhandahållit är att det är upp till föreningen hur verksamheten avseende lokalen ska skötas så länge det kan anses falla inom föreningens ändamål. Föreningen har alltså enligt min uppfattning förhållandevis stor frihet gällande utformningen av regelverket som styr den delen av föreningens verksamhet. När en medlem hyr lokalen gäller dock sannolikt 12 kap. JB parallellt med reglerna i stadgarna, förutsatt att ett hyresförhållande i lagens mening föreligger.

Handlingsplan

Eftersom jag inte vet vad ditt konkreta problem är, förutsatt att du har ett, kan jag inte ge dig någon konkret rekommendation. Har du någon följdfråga får du gärna ställa den i kommentarsfältet nedan.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (979)
2020-02-14 Tobaksrök läcker in i bostadsrätten
2020-01-31 Skador i lägenhet på grund av vattenläckage från taket i en BRF
2020-01-30 Kan man tvinga fram försäljning av gemensam bostad med före detta sambo?
2020-01-30 Kan föräldrarna sälja sin bostadsrätt till sina barn och bo kvar?

Alla besvarade frågor (77172)