FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt02/10/2016

Bostadsrättsförenings skyldighet att lämna ut medlemsförteckning

Har jag rätt att få ett utskrivet register på vilka som äger bostäderna i en bostadsrättsförening?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den lag som reglerar bostadsrättsföreningar och bostadsrätter finner du här: Bostadsrättslag(1991:614). Jag använder BRL som förkortning.

En bostadsrättsförenings styrelse är skyldiga att föra en medlemsförteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar. Detta framgår av 9 kap. 8§ BRL.

I medlemsförteckningen så ska varje medlems namn, tidpunkten för medlemmens inträde samt vilken bostadsrätt medlemmen har antecknas. Denna förteckning ska hållas tillgänglig för var och en att ta del av. 9 kap. 9§ BRL.

Styrelsens skyldighet att föra medlemsförteckning och hålla denna tillgänglig är straffsanktionerad med böter. 10 kap. 3§ 5 punkten BRL

Vad som inte står uttryckligen i lagtexten utan framgår av förarbeten till BRL (Prop 2015/16:4 sida 120) är att du har rätt att besöka föreningen och få ta del av medlemsförteckningen på ett läsbart sätt, antingen i skrift eller via en bildskärm. Här är alltså kravet på tillgänglighet uppfyllt. Det finns därför ingen skyldighet för styrelsen att lämna ut en kopia eller utskrift av förteckningen till dig vare sig kostnadsfritt eller mot betalning.

Det finns också en lägenhetsförteckning där bland annat insats och pantsättning för varje lägenhet antecknas. Detta register är dock inte offentligt utan utdrag lämnas bara ut på den aktuella bostadsrättshavarens begäran.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?