Bostadsrättsförenings möjlighet att vägra medlemskap

2016-09-26 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, Får en BRF neka medlemskap pga av för låg inkomst när lägenheten ges i gåva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bostadsrätter återfinns i bostadsrättslagen; nedan BRF, se här.

I 2 kap. 3 § BRF heter det att "den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare."

Med "övergått till" avses inte bara köp utan även andra fång. Rätten för en förening att vägra inträde gäller alltså även vid gåva. För vissa fång, t.ex. överlåtelse till make eller andelsöverlåtelse, finns dock särskilda bestämmelser i 2 kap. 4 -7 §§ BRF.

Om du vill veta hur stort utrymmet är för en bostadsrättsförening att vägra inträde med hänsyn till låg inkomst kan hänvisas till mitt svar i följande länk: här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll