Bostadsrättsförenings möjlighet att vägra inträde i vissa fall

Hej,

Är ny i en BRF styrelse och funderar på vad vi har för rätt att vägra nya medlemmar inträde i föreningen. Har läst i Bostadsrättslagen men känner mig frågande till texten nedan angående inkomst. Har vi inte rätt att neka en person inträde om vi via UC anser att personen antagligen inte kommer kunna betala sina avgifter till bostadsrättsföreningen? Svara gärna via mejl.

2 kap. Föreningens medlemmar m.m.

Allmänna bestämmelser om medlemskap

1 § Fråga om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar och bestämmelserna i detta kapitel.

I stadgarna får föreskrivas att ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med sökandens bevittnade namnunderskrift.

2 § Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär

1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen,

Mvh

Ronny

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bostadsrättsföreningar återfinns bl.a. i bostadsrättslagen; nedan BRL.

I bestämmelsen du hänvisar till, 2 kap. 2 § BRL, anges grundläggande att en bostadsrättsförening inte i sina stadgar får föreskriva att ett krav för medlemsskap är medborgarskap i Sverige (eller i annat visst land), att de har viss förmögenhet (t.ex. 1 000 000 i bankmedel). Inte heller får andra krav såsom på ras, sexuell läggning etc. uppställas. Däremot säger inte den bestämmelsen något om rätt att vägra inträde vid misstanke om att en presumtiv medlem inte kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen i framtiden. Angående detta hänvisas till 2 kap. 3 § BRL. I den bestämmelsen anges att förvärvare av en bostadsrätt inte får vägras inträde i föreningen, om villkoren för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare. Vid prövningen om huruvida föreningen "skäligen bör godta" personen bör i första fallet en prövning av förvärvarens ekonomi göras. Hur prövningen bör göras av en presumtiv bostadsrättshavares ekonomiska förmåga, kan hänvisas till hovrättens domskäl i RH 2000:22.

Följande fall från hovrätterna kan nämnas angående vilken ekonomisk förmåga som skäligen bör godtas av föreningen hos presumtiva medlemmar. Svea hovrätt i mål ÖH 4282-08 bedömde att en förening skäligen skulle godta en student som uppbar studiemedel och jobbade som timanställd i viss utsträckning. Svea hovrätt godtog i mål 4282-13 även en låginkomsttagare som hade en taxerad inkomst om 124 000 under ett år. Däremot nekade Svea hovrätt i mål 6314-13 skuldtyngda förvärvare inträde i föreningen.

Om årsavgiften är hög i er förening, finns större möjligheter att neka pga. misstanke om bristande betalningsförmåga. Om ni nekar en person inträde vid sådan misstanke, ankommer det på förvärvaren att uppvisa att denne har betalningsförmåga. Däremot kan du säkert utläsa från redogörelsen av praxis ovan att sådan betalningsförmåga inte är alltför svår att visa, dvs. kraven är inte så höga.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”