Bostadsrättsföreningens möjligheter att frånträda ett förhandsavtal

2017-12-20 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag har tecknat förhandsavtal i en bostadsrättsförening om framtida upplåtelse av en bostadsrätt med en intygsgiven kostnadskalkyl som underlag. Inga förskott har inbetalats och inte heller har några tillval betalats. Föreningen har nu aviserat att man inte har för avsikt att gå vidare med förvärv av fastighet och byggnationer (de är i dagsläget inte påbörjat) då det skett väsentliga kostnadsökningar jämfört med när man gjorde kostnadskalkylen. Detta för att inte föreningen ska riskera att gå i konkurs. Därför vill man nu bryta förhandsavtalen. Har föreningen möjlighet att göra detta? (kan inte hitta något i 5 kap. om föreningens rättigheter att bryta avtalet).
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag att utgå från att du tecknat ett förhandsavtal med en bostadsrättsförening. Avtalet som du tecknat innebär att bostadsrättsföreningen i framtiden kommer att upplåta en lägenhet med bostadsrätt till dig.

Om det är så att jag missuppfattat något så kan du använda kommentarsfunktionen nedan eller ställa en ny fråga, så gör jag en ny bedömning av vad som skulle kunna vara den bästa lösningen för er.

Jag kommer att dela upp svaret i två delar där jag inledningsvis redogör för bakgrunden till mitt ställningstagande för att därefter ge dig en rekommendation utifrån de förutsättningar du angett i din fråga. Min inrådan är att du läser svaret i sin helhet och inte enbart min rekommendation.

Förhandsavtal

Förhandsavtal regleras i 5 kap. bostadsrättslagen. Ett förhandsavtal tar sikte på en framtida upplåtelse av en bostadsrätt. Enligt 5 kap. 1 § bostadsrättslagen är en förening som har tecknat ett förhandsavtal är skyldig att upplåta lägenheten med bostadsrätt åt den som tecknat sig för lägenheten. Förhandstecknaren är å sin sida skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt. Ett förhandsavtals upphörande regleras i 5 kap. 7 och 8 § bostadsrättslagen. Förhandstecknaren har rätt till ersättning enligt det som anges i 5 kap. 9 § bostadsrättslagen.

Min rekommendation
Om det är så att det avtal du tecknat verkligen är ett förhandsavtal, har föreningen en skyldighet att upplåta en lägenhet med bostadsrätt till dig. Om det är så att du i själva verket tecknat ett bokningsavtal eller dyl. gäller inte bostadsrättslagen, utan enbart avtalet som sådant. Bostadsrättslagen reglerar med andra ord inte bokningsavtal, utan enbart förhandsavtal.

Föreningen brukar vanligtvis i förhandavtalet förbehålla sig en viss rätt att säga upp avtalet. Min rekommendation till dig är således att gå igenom avtalet och se om föreningen förbehållit sig rätten att frånträda avtalet om ex. bygglov inte erhålls etc. Om förhandsavtalet inte ger föreningen några sådana möjligheter, så begår föreningen enligt mig ett avtalsbrott.

Så som jag har förstått situationen, finns inga möjligheter för föreningen att frånträda förhandsavtalet enligt bostadsrättslagen. Om inget annat anges i förhandsavtalet, begår föreningen ett avtalsbrott, vilket kan resultera i att du har rätt till skadestånd för den eventuella skada du åsamkas i och med att föreningen inte fullföljer avtalet. Vid beräkningen av skadestånd samt och frågan om avtalsbrott kommer enligt mig lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, tillämpas. Lagen som sådan har några år på nacken, varför jag skulle rekommendera dig att istället ta del av en mer pedagogisk struktur som finns här. Där behandlas avtalslagens samtliga bestämmelser med b.la praxis och förarbeten.

Om du skulle behöva hjälp i kontakten med bostadsrättsföreningen rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Återkoppling
Har du tid över får du gärna lämna ett omdöme.

Med vänlig hälsning,David Muera
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?