FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt24/04/2019

Bostadsrätt och socialbidrag?

Kan min dotter få social bidrag om hon ska bo på en bostadsrätt som jag (mamma) köpt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din dotter har rätt till socialbidrag trots att hon bor i en bostadsrättslägenhet som du köpt till henne.

Vad säger lagen?

Det som brukar kallas för socialbidrag regleras huvudsakligen i socialtjänstlagen (SoL). Framförallt hittar man bestämmelser som är relevanta för din fråga i lagens fjärde kapitel. Av 4:1 SoL framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (så kallat försörjningsstöd) och för övriga delar av sin livsföring. Av bestämmelsens första mening framgår att socialbidrag är något som ska komma på fråga i sista hand, dvs när man uttömt möjligheterna att tillgodose sina behov på egen hand.

Man kan schematiskt säga att biståndet som man kan få enligt 4:1 SoL delas in i ekonomiskt bistånd och annat bistånd som kan bestå i lite vad som helst som socialtjänsten anser lämpligt. Socialbidraget hänför sig till det ekonomiska biståndet och vid en bedömning av rätten till detta undersöker socialtjänsten i den kommun den sökande bor i den enskildes ekonomiska förhållanden. Huvudregeln vid prövning av andra typer av bistånd är att man inte får ta hänsyn till den sökandes ekonomi (4:1 3 st. SoL).

Vilken typ av utgifter som ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd lämnas för framgår av 4:3 SoL. Vid bedömningen av huruvida ekonomiskt bistånd ska betalas ut kan saker som övriga familjemedlemmars ekonomi (med undantag för vad som framgår av 4:1a SoL) väga in i bedömningen. Om en sökande till exempel bor tillsammans med en make som förvärvsarbetar kan det påverka bedömningen av huruvida den sökande har rätt till ekonomiskt stöd. Om den sökande har tillhörigheter av stort ekonomiskt värde eller någon typ av personlig förmögenhet kan dessa omständigheter också komma att påverka bedömningen.

Bedömningen av bostaden

Den bostad man bor i kan komma att spela roll när socialtjänsten gör sin bedömning om rätten till bistånd. Försörjningsstödet syftar ju till att täcka kostnader för försörjning (däribland boendekostnader). Dessa kostnader ska dock vara skäliga. Om man till exempel bor i en bostadsrätt med mycket hög avgift och övriga kostnader kan socialtjänsten göra bedömningen att den enskilde måste flytta till ett billigare boende, detta gäller framförallt när biståndsbehovet förväntas bli långvarigt. Ett byte av boende bör dock komma i fråga endast i undantagsfall och det finns i individuella fall omständigheter som trots höga boendekostnader talar emot att socialtjänsten bör begära att någon byter boende. Dessa är huvudsakligen om det skulle medföra negativa sociala verkningar som till exempel att eventuella barns umgänge med vänner och skolgång avbryts eller om bostaden är särskilt anpassad efter den boendes särskilda behov. Detta kan man läsa om i socialtjänstens allmänna råd om ekonomiskt bistånd.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att inte går att med den information jag fått i din fråga ge ett definitivt svar på frågan om din dotter kan få socialbidrag även om hon bor i en bostadsrätt som du köpt. Om vi utgår från att det handlar om en tämligen "normal" bostadsrätt som inte medför oskäliga boendekostnader bör inte den omständigheten påverka bedömningen som socialtjänsten gör avseende din dotters rätt till socialbidrag. Socialtjänsten gör alltid en samlad bedömning av den sökandes ekonomiska förhållanden (boendekostnader ingår i denna) innan ett beslut om ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd meddelas.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på lawline.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare