Bostadsflytt under förvaltare

FRÅGA
HejJag har blivit förvaltare till en dement person. Hon har för många år sedan köpt en lägenhet där nu även en sambo finns.Jag kommer att flytta henne till ett permanent omsorgsboende och har för avsikt att sälja hennes bostadsrätt.Har sambon rätt att bo kvar i lägenheten, han har aldrig bidragit till några boendekostnader.mvhMargareta Johansson
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med dig fråga.

Jag uppfattar det som att du undrar över hur möjligheterna ser ut för sambon att få bo kvar i bostadsrätten, nu när den person som du är förvaltare för ska flytta ut. I detta fall ska reglerna om god man och förvaltare (11 kap. familjebalken) och även reglerna i sambolagen tillämpas.

Förvaltarskapet

Huvudregeln är att förvaltaruppdraget ska anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall (11 kap. 7 § andra stycket FB)Vidare så har förvaltaren inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denna i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. (11 kap. 9 § första stycket FB). Utifrån den information du har angett har jag i denna redogörelse utgått ifrån att flytten till det permanenta omsorgsboendet samt försäljningen av bostadsrätten är inom ditt uppdrag. Förvaltare har motsvarande skyldigheter i förhållande till den enskilde samt den enskildes make eller sambo (12 kap. 7 § andra stycket FB). Alltså måste du beakta reglerna i sambolagen för ditt nuvarande förvaltaruppdrag.

Sambolagen

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). I detta fall anses samboförhållandet upphört då samborna flyttar isär (2 § första stycket andra punkten sambolagen). Om sambon till den som du är förvaltare för begär bodelning av samboegendomen så ska en sådan göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphör (8 § första stycket sambolagen). Samboegendom utgörs i huvudregel av sambornas gemensamma bostad och bohag (t.ex. TV, soffa, matbord o.d.), om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Utifrån den information du har angett har jag tolkat det som att sambon till den person du är förvaltare för flyttade in efter köpet av lägenheten. Alltså har lägenheten inte förvärvats för gemensam användning och ska inte ingå i en eventuell sambobodelning. Trots detta så kan sambon till den person du är förvaltare för ha rätt att överta bostaden. Hen ska då anses ha bäst behov av bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (22 § första stycket sambolagen). I detta fall verkar det inte som att de har gemensamma barn, och i sådana fall gäller det att sambon enbart kan överta bostaden enbart om synnerliga skäl föreligger.

Synnerliga skäl

Domstolen gör en enskild bedömning kring huruvida synnerliga skäl föreligger. Praxis har ställt höga krav för den sambo som vill ta över bostaden om inga gemensamma barn finns. Särskilt beaktas

- Sociala skäl. Med detta menas exempelvis då sambon (som innehar bostaden) går bort samt att den efterlevande sambon är svårt sjuk. I ett rättsfall har det fastslagits att synnerliga skäl föreligger under de nyss nämnda omständigheterna samt det faktum att de hade bott tillsammans i nästan ett decennium.

- Om bostaden är anpassad för den övertagande sambon. Med detta menas ifall sambon har funktionshinder och lägenheten är anpassad för denne att klara av sin vardag på ett tillfredsställande vis.

- Hur lång tid samborna har bott ihop. I ett rättsfall fastslogs att synnerliga skäl förelåg då samborna bott tillsammans i 16 år.

I ditt fall har jag inte tillräckligt med information angående just ovanstående kriterier för att komma fram till en vidare slutsats gällande sambons möjligheter att överta bostaden. Slutsatsen är att ribban är väldigt hög för en sambo att åberopa bestämmelsen för övertagande av bostaden.

Skulle det fastslås att sambon har rätt att ta över bostaden så ska bostadens värde i vart fall avräknas vid bestämmandet av andelarna i bodelningen, om den person som du är förvaltare för kan tillgodoses på det sättet (22 § tredje stycket sambolagen). I annat fall ska vad som fattas betalas med pengar.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2727)
2020-09-21 Bodelning mellan sambor med gemensam bostad
2020-09-20 Har man kvarsittande rätt efter att ett samboförhållande avslutats?
2020-09-20 Gäller äktenskapsförord för sambor?
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?

Alla besvarade frågor (84259)