Bolagsstämma aktiebolag

2016-07-28 i Bolag
FRÅGA
Årsredovisning för litet AB (där undertecknad äger 1/3 av aktierna) samt fastställelseintyg där balans- och resultaträkning samt styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes är insänt till Bolagsverket.Problem: Aktieägare var ej kallade till årsstämma och kände inte till att den varit förrän man, då det aldrig kallades till stämma, till slut begärde hos Bolagsverket att de skulle kalla till årsstämma och fick meddelade från dem att den redan varit, Kan man ha årsstämma och fatta beslut utan att aktieägarna är kallade?
SVAR

Hej ochtack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Styrelsen ska kalla tillbolagsstämma enligt 7:17 aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). Om en bolagsstämmasom ska hållas enligt denna lag, bolagsordningen eller ett stämmobeslut inte i sammankallaspå föreskrivet sätt, ska Bolagsverket efter ansökan genast kalla tillbolagsstämma i enlighet med 18–24§§ ABL. Om kallelse inte kan ske på det sättsom anges i 23§ ABL får Bolagsverket kalla till bolagsstämma på något annatlämpligt sätt. En ansökan får göras av en styrelseledamot, den verkställandedirektören, en revisor eller en aktieägare. Bolaget ska ersätta kostnaderna förkallelsen.

Enligt 7:23 ABL ska privata aktiebolag kalla till bolagsstämma på det sätt som står i bolagsordningen. I vissa fall ska kallelse också skickas med post till aktieägarna. (här).

Tid för kallelse för ordinariebolagsstämma anges i 7:18 ABL. Privata aktiebolag ska skicka ut en kallelsetidigast sex veckor före stämman men inte senare än fyra veckor före stämman.Samma kallelsetid gäller för extra bolagsstämma där en ändring avbolagsordningen ska behandlas. I båda fallen får det i bolagsordningenföreskrivas att kallelse kan ske senare än fyra veckor, dock senast två veckorföre.

Kallelse till extra bolagsstämma därandra frågor än bolagsordningsändring ska behandlas ska utfärdas tidigast sexveckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

MVH

Nathalie Byström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (665)
2020-09-28 Skatt och registrering vid aktiegåva?
2020-09-27 Avsäga delägarskap i travhäst
2020-09-27 När kan företrädaransvar inträda när ens aktiebolag gått i konkurs?
2020-09-12 Moderbolags ställande av säkerhet för checkräkningskrediter i ett dotterbolag, vad gäller?

Alla besvarade frågor (84709)