Bolagsmäns solidariska betalningsansvar och hur ett förfarande hos Kronofogdemyndigheten inleds

2015-11-11 i Bolag
FRÅGA
Hej!Jag undrar om man kan avsäga sig sitt solidariska ansvar i ett kompanjonavtal gällande handelsbolag? Att det står klart och tydligt i kompanjonavtalet att vid skatteskuld till Skatteverket så är man endast skyldig att betala sin del utav skulden och inte sin partners del. Godkänner Skatteverket detta? Eller bryr sig inte Skatteverket om vad det står i kompanjonavtalet utan vill ha sina pengar oavsett? Sedan undrar jag hur det fungerar om man står i skuld till ett annat företag (tex om vi har köpt in massagebänkar för 20000kr och kan inte betala)? Kan företaget "skicka" kronofogden? När stiger Kronofogden in?Mina varmaste tack och hoppas ni förstår vad som menas!Mvh Johanna Grendler
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga innehåller två separata frågeställningar där den första rör frågan om du som bolagsman i ett handelsbolag (HB) genom ett avtal kan göras fri från det solidariska betalningsansvaret och den andra hur och när Kronofogdemyndigheten kan komma att dras in i förhållande till en skuld.

För att besvara den första frågan är det Bolagslagen (BL) som utgör tillämplig lagstiftning och när det kommer till den andra frågan är det Utsökningsbalken (UB) och Lagen om betalningsföreläggande som främst är relevanta.

FÖRSTA FRÅGAN

Bolagsmännens solidariska betalningsansvar

Gentemot tredje man har bolagsmännen i ett HB ett s.k. solidariskt betalningsansvar. Med tredje man förstås en part som har en rättighet gentemot bolaget, exv. ett krav på en skuld. Med ett solidariskt betalningsansvar förstås att varje bolagsman själv kan krävas att betala hela bolagets skuld. För denna förpliktelse svarar bolagsmannen med hela sin förmögenhet. Detta är en tvingande regel och kan således inte avtalas bort med verkan gentemot tredje man, jfr BL 2:20.

Regressrätt gentemot bolaget

Har en bolagsman krävts på full betalning p.g.a. bolagets förpliktelser så kan den ha en s.k. regressrätt gentemot bolaget. För att en sådan rätt ska föreligga krävs att regressrätten är intagen i bolagsavtalet. Avtal hur regress ska gå till eller hur den kan begränsas kan träffas med bindande verkan mellan bolagsmännen men som regel kan inte en bolagsman kräva en annan bolagsman för utlägg eller liknande under den tiden bolaget fortfarande består, jfr BL 2:12.

Sammanfattning första frågan

En tredje man som vill kräva betalt för en skuld behöver aldrig ta hänsyn till avtal som föreligger mellan bolagsmännen utan kan kräva vilken av dem den vill på hela skulden. Isf kan den bolagsman som fått betala kräva tillbaka det den betalat från bolaget, om en sådan möjlighet finns upptagen i bolagsavtalet. Skatteverket behöver här således inte ta hänsyn till ett inbördes avtal mellan bolagsmännen.

ANDRA FRÅGAN

Hur ett förfarande hos Kronofogdemyndigheten inleds

För att verkställighet genom Kronofogdemyndighetens (KFM) försorg ska kunna ske krävs att den som vill kräva in skulden har en s.k. exekutionstitel. En exekutionstitel är en särskild handling där det framgår att den som vill ha betalt har rätt till att kräva in skulden. En sådan kan vara i form av t.ex. en domstols dom eller beslut eller genom ett betalningsföreläggande från KFM, jfr UB 3:1.

Exekutionstitel genom betalningsföreläggande

Den som önskar få en exekutionstitel utfärdad kan bl.a. ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande är en begäran att kronofogden utfärdar en exekutionstitel p.g.a. att den som söker har en skuld som är förfallen till betalning och vars existens inte är tvistig mellan den som ska betala och den som ska få betalt, jfr BFL 2 §. Om en ansökan om betalningsföreläggande lämnas in till KFM ska den som är skyldig att betala skulden föreläggas att yttra sig hur den ställer sig till skulden. Här kan eventuella invändningar göras mot varför skulden inte ska betalas, jfr BFL 25 §. Om man inte yttrar sig i tid ska KFM meddela ett s.k. utslag, vilket innebär att den sökande får en exekutionstitel i form av ett betalningsföreläggande.

Utmätning

Den som har en exekutionstitel, dvs. den som vill ha betalt, kan med hjälp av en exekutionstitel begära utmätning hos den som ska betala, jfr UB 2:2. En utmätning innebär att KFM får ta egendom tillhörig den som är skyldig pengar. Egendomen ska sedan säljas för att betala av skulden som exekutionstiteln grundar sig på, jfr UB 4:2.

Sammanfattning andra frågan

Ett förfarande hos KFM inleds genom att den som vill ha betalt skaffat sig en exekutionstitel som denna ger in till KFM med en begäran att KFM ska göra en utmätning på egendom som tillhör den betalningsskyldige. Egendom som utmäts tas i beslag och säljs för att få in pengar till att betala skulden.

Behöver du fortsatt hjälp med att t.ex. undersöka i vilken mån det föreligger regressrätt gentemot bolaget och alternativa vägar för hur du kan tänkas få betalt för en bolagsskuld du tvingats att betala rekommenderar jag att du kontaktar en jurist med bolagsrättslig expertis. En sådan kan du boka direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (669)
2020-10-14 Får du sälja aktier som du har ärvt?
2020-10-10 Tillsätta en minoritetsrevisor
2020-10-10 Köpa ut delägare i aktiebolag
2020-10-07 Tillvägagångssättet för att en person ska ta över ett aktiebolag samt kravet på aktiekapitalet

Alla besvarade frågor (85192)