Boendeförälderns skyldigheter mot umgängesföräldern vid gemensam vårdnad

2013-09-11 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag och min f.d. sambo har en dotter på 6 månader som vi har gemensam vårdnad om. Är jag som boendeförälder skyldig att åka med henne hem till umgängesföräldern för att han ska kunna umgås med henne? Han får gärna komma och hämta henne hemma hos mig, jag hindrar inte honom från att träffa henne. Vilka skyldigheter har jag som boendeförälder gentemot umgängesföräldern?
SVAR

Hej ochtack för din fråga!

Enligt 6kap. 15 § föräldrabalken (FB) har barnet rätt till umgänge med den förälder somdet inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar att tillgodosebarnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med.

Vidgemensam vårdnad är boendeföräldern skyldig att lämna umgängesföräldern sådanaupplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talarmot det (se 6 kap. 15 § 4 st. FB). Sådana upplysningar kan t.ex. vara att barnetska flytta till en annan ort eller vistas utomlands en viss tid. Ävenupplysningar om barnets hälso- och sjukdomstillstånd ska lämnas om detunderlättar umgänget. Eftersom det är viktigt att umgängesföräldern inteframstår som en utomstående person, utan istället som någon som har del ibarnets vardag, kan även upplysningar om barnets skolgång, kompisar ochfritidsintressen behöva lämnas.   

Vad gällerkostnader för barnets resor till umgängesföräldern stadgas i 6 kap. 15 b § 1st. FB att boendeföräldern ska ta del i dessa kostnader. Föräldrarnasekonomiska förmåga utgör utgångspunkten vid fördelningen av resekostnaderna,men hänsyn tas även till övriga omständigheter, t.ex. att ena föräldern flyttartill en annan ort. Det är dock umgängesföräldern som har det primära ansvaretför resekostnaderna.

Irättsfallet RH 1999:30 ansågs boendeföräldern inte vara skyldig att bidra tillresekostnaderna genom att skjutsa sonen till umgängesföräldern då avståndetmellan bostadsorten och umgängesorten understeg tio mil. 

FB hittardu här

Med vänlighälsning,

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81726)