FrågaFAMILJERÄTTBodelning14/11/2017

Bodelningsavtals giltighet - vad krävs?

Om vi gjorde en bodelning när vi ansökte om skilsmässa men aldrig lät skilsmässan gå igenom gäller bodelningen ändå?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller bodelningsavtal i äktenskap kan urskiljas tre olika situationer som hanteras olika.

Den första situationen är att ett bodelningsavtal upprättas efter att lagakraftägande dom på äktenskapsskillnad föreligger. Sådana bodelningar kräver endast att ett avtal föreligger som undertecknats av makarna. Eftersom att ni inte skilt er antar jag att det inte är denna situation ni varit i.

Den andra situationen, som jag tror gäller för er, är att ni upprättat ett bodelningsavtal inför en omedelbart förestående skilsmässa. Detta regleras i äktenskapsbalken 9 kap 13 § och förutsätter att en skilsmässa verkligen är omedelbart förestående. Ett sådant avtal brukar kallas föravtal och är giltigt om det är skriftligt och undertecknat av er båda. Om en skilsmässa inte är omedelbart förestående så är avtalet ogiltigt, såvida inte avtalet utgör ett äktenskapsförord.

Den tredje situationen, är att ni upprättat ett avtal om bodelning under äktenskapet. Det har alltså förutsatt att ni varit överens om hur bodelningsavtalet skulle se ut och att båda undertecknat det. Det finns dock ett till krav, som är att ni ska ha skriftligen anmält att ni tänker göra en bodelning till Skatteverket. Den skriftliga anmälan ska ske innan bodelningen och om detta inte skett är bodelningen såvitt jag kan utröna inte giltig. Detta följer av äktenskapsbalken 9 kap 1 §.

Om det skulle vara så att ni gjorde anmälan om bodelning och sen upprättade ett bodelningsavtal under äktenskapet bör avtalet vara giltigt, även om ni inte registrerat själva det upprättade avtalet hos Skatteverket. Däremot går det alltid att ogiltigförklara ett avtal om någon av grunderna för det föreligger. Dessa grunder räknas upp i avtalslagen 3 kap och är tillämpliga om nån av er till exempel blivit svikligen förledd eller tvingad under hot att underteckna avtalet.

På Skatteverkets hemsida finns instruktioner för hur en bodelning under respektive efter en äktenskapsskillnad ska göras.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp!

Lawline RådgivareRådgivare