FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/04/2016

Bodelning vid ett kort äktenskap

Hej..jag undrar vad som gäller vid skilsmässa när man varit gifta i knappt 10 månader..jag ägde hus o fordon innan vi gifte oss.

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du vad som händer med din egendom vid en bodelning. För att svara på denna fråga kommer jag först skriva allmänt om bodelning mellan makar på grund av äktenskapsskillnad och om vad som gäller vid korta äktenskap. Längst ner kommer jag svara på din fråga. Notera att det kommer bli ett långt svar, men det är mycket som behöver förklaras när det gäller bodelning.

Allmänt om bodelning:

När ett äktenskap upplöses genom en äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom en bodelning enligt 9 kap. 1 § 1 st. Äktenskapsbalken (se här; nedan förkortad ÄktB). Huvudregeln är att bodelningen ska förrättas när äktenskapet är upplöst enligt 9 kap. 4 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K9P4S1). De egendomsförhållanden makarna ska utgå från vid bodelning är makarnas tillgångar och skulder vid den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K9P2S1).

Egendomen som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods* enligt 10 kap. 1 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Vad som utgör giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Vad som är enskild egendom är bland annat om makarna har skrivit äktenskapsförord om att någon egendom ska vara enskild eller egendom en make har fått i gåva/testamente/arv med villkor från givaren att det ska vara enskild egendom enligt 7 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Notera att egendom som makarna förvärvat innan äktenskapet behandlas lika som egendom de har förvärvat under äktenskapet.

Själva bodelningsförfarandet börjar med att makarna räknar sina tillgångar, det vill säga vad de äger som utgör giftorättsgods. Efter det att tillgångarna har bestämts drar varje make av skulderna som de har enligt 11 kap. 2 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1). Om det finns skulder som är kopplade till enskild egendom ska dessa i första hand täckas av enskild egendom. Efter skulderna är avdragna ska det resterande normalt delas lika mellan makarna enligt 11 kap. 3 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1).

Efter makarna räknat ut andelen ska egendomsobjekten fördelas, detta kallas lottläggning. Sammanfattat ska var och en av makarna få giftorättsgods till ett värde som motsvarar deras andel i boet enligt 11 kap. 7 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K11P7S1).

Bodelning vid ett kort äktenskap

Vid ett kort äktenskap kan den ”rikare” maken, det vill säga den make som äger mest giftorättsgods får behålla mer av sitt giftorättsgods än vad den hade gjort om makarna hade delat lika enligt 12 kap. 1 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1). Detta är en jämkning av bodelningen och ska räknas på en femårsperiod. Efter 5 år som gifta ska normalt allt giftorättsgods delas lika medan vid ett år som gifta ska endast 1/5 av det totala giftorättsgodset delas lika. Om makarna har varit gifta kortare än ett år kan man räkna detta månadsvis, där en månad då utgör 1/60.

Notera att samboende omedelbart före äktenskapet (sambos) bör inräknas i denna femårsperiod.

I ditt fall:

Eftersom jag inte vet om ni har skrivit äktenskapsförord eller om du har fått huset eller bilen via testamente/arv/gåva med villkor att den ska vara enskild kommer jag utgå från att både huset och bilen är att betrakta som giftorättsgods vilket gör att det kommer ingå i bodelningen enligt ovanstående resonemang. Emellertid ser jag förutsättningar för att du kan jämka bodelningen eftersom ert äktenskap har varit kort. Då ni endast varit gifta i 10 månader skulle således 1/6 (10/60) av det totala giftorättsgodset delas lika vilket skapar förutsättningar att du får behålla det du ägde innan du gifte dig. Detta stärks av att vid en lottläggning har varje make dessutom rätt att i första hand få sin egendom av giftorättsgodset enligt 11 kap. 7 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K11P7S1).

Vad gäller specifikt bilen och huset ser jag inga problem med att du får behålla bilen. Huset blir dock svårare för mig att veta eftersom det finns en speciell regel i 11 kap. 8 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1) som stadgar att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få den. När detta bestäms gör man en behovs- och skälighetsbedömning. Om det skulle vara så att ni har gemensamma barn och barnen inte ska bo hos dig utan hos den andra maken kan det tala för att du kan mista bostaden. Emellertid måste då den andra maken ”köpa ut” dig om värdet på huset inte är ringa. Om det är så att ni inte ens gemensamt bodde i huset så kan du bortse från denna speciella regel och således har lika förutsättningar att behålla huset som bilen.

Som du ser gissar jag mig fram lite eftersom jag inte har all bakgrundsfakta. Jag tipsar dig därför om att ha ett personligt möte med en jurist på Lawlines juristbyrå (se här) för att se till så allt går rätt till!

Lycka till!

*Notera att giftorättsgods är en beteckning på egendom som ska med i en bodelning. Giftorättsgods kan således både vara sådant som makarna köpt själv och äger men även egendom de köpt tillsammans och samäger.

Med vänliga hälsningar

Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000