Bodelning vid dödsfall - sambor

FRÅGA
Hej. Ang beräkning av laglott; Min sambo äger själv fastigeten som vi bor i sen 3 år, då hon köpte den och vi blev sambo (ej gifta). Vi har båda två vuxna barn sen tidigare relationer.Om hon dör ärver henne barn hennes egendom. Men hur räknas då hennes hus som är vår gemensamma bostad där vi båda är skrivna, beträffande arv, laglott etc. Har jag rätt att bo kvar och fördelningen av husarvet/laglotten får uppskjutas? Eller hur fungerar det?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Samboegendom

Enligt 3 § Sambolag (2003:376) är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning samboegendom. Det innebär att allt som införskaffats enskilt av en individ, utan syfte att det ska användas gemensamt med en sambor, inte utgör samboegendom. Allt som utgör samboegendom ska ingå i en eventuell bodelning.

Bodelning vid dödsfall - sambor

Enligt 2 § SamboL upphör ett samboförhållande när någon av samborna avlider. När det sker ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). Det krävs då att det inte finns något samboavtal som föreskriver att Sambolagen inte ska vara tillämplig på deras samboförhållande (9 § SamboL). Den efterlevande sambon måste påkalla bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). Om någon av samborna har avlidit är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning (18 § SamboL).

Det som ingår i bodelningen är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Om bodelning görs kommer samboegendomen delas lika mellan dig och din sambors arvingar. Det innebär att halva huset, i alla fall halva husets värde beroende på om huset skulle behållas eller säljas, skulle tillfalla dig när arvskiftet görs efter din sambo.

Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt

Efter bodelning och arvskifte kommer du och din sambors arvingar äga huset gemensamt. Om ni inte har skrivit något samäganderättsavtal som stadgar annat ska alla beslut som rör den samägda egendomen fattas med full enighet. Om ni inte kan komma överens om att du kan köpa ut arvingarna har ni rätt att begära tvångsförsäljning på offentlig auktion för gemensam räkning genom att lämna in en ansökan till tingsrätten (6 §).

Varken du eller arvingarna (beroende på vem som begär tvångsförsäljning) kan normalt inte förhindra att en auktion genomförs, enbart om tingsrätten skulle anse att det finns synnerliga skäl.

I 6 § sägs att ett beslut om att sälja en samägd fastighet kan skjutas på framtiden om en delägare visar att denne har synnerliga skäl till att det inte ska bli en försäljning. De omständigheter som uttrycket tar sikte på är sociala eller andra förhållanden som skulle kunna tala emot en försäljning. Det kan vara skäl som att ett barn som bor på fastigheten behöver gå kvar på en viss skola, eller ett sådant skäl som att det på grund av lågkonjunktur inte går att få ut ett rimligt pris. Praxis på området tyder på att det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga.

Sammanfattning

Det är svårt för mig att bedöma om huset utgör samboegendom utifrån den information jag fått men om huset utgör samboegendom ska den ingå i en bodelning vid din sambors död. Då kommer halva husets värde tillfalla dig och andra halvan tillfalla din sambors arvingar. Eftersom huset då kommer utgöra samägd egendom blir samäganderättslagens bestämmelser tillämpliga som innebär att alla beslut avseende huset måste fattas med full enighet. Kan ni inte komma överens om att du ska få bo kvar i huset eller att du får köpa ut arvingarna, har de rätt att begära tvångsförsäljning på offentlig auktion. Allt detta förutsätter att huset utgör samboegendom och att ni inte har ett samboavtal som stadgar annat.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96531)