Bodelning vid dödsfall.

Om en bodelning ej är gjord och den ene dör, kan jag förhindras att ta mina saker?

Har ett testamente efter föräldrar där det står enskild egendom.

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kort svar finnes längst ned.

Bodelning.

Oavsett hur eller varför ett äktenskap tar slut ska en bodelning ske (9 kap. 1§ äktenskapsbalken). Detta är alltså oberoende om makarna begär äktenskapsskillnad eller den ena maken går bort (1 kap. 5§ äktenskapsbalken). De undantag som finns är om ingen av makarna ber att få överta gemensam egendom eller det endast enskild egendom.

De saker som ingår i en bodelning är samtlig gemensam egendom/giftorättsgods (10 kap. 1§ äktenskapsbalken). Gemensam egendom definieras som all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1§ äktenskapsbalken). Enskild egendom är t.ex. saker som ena maken fått i gåva, testamente, eller som genom äktenskapsförord som ska vara enskild egendom (7 kap. 2§ äktenskapsbalken). Detta innebär konkret att om egendom kvalificerar i 7 kap. 2§ äktenskapsbalken ska egendomen inte ingå i bodelningen.

Resterande del utgör makarnas giftorättsgods och ska sedan fördelas mellan makarna efter lotter (11 kap. 1§ äktenskapsbalken). Lotterna beräknas på ett netto eftersom makarnas skulder. Detta innebär att man tar båda makarnas giftorättsgods och subtraherar båda makarnas skulder för att sedan fördela det som blir över på lika delar (11 kap. 2-3§§ äktenskapsbalken). Detta är dock bara en ekonomiska fördelning. Vad gäller egendomen i sig har maken rätt att i första hand få ut de saker som tillhör denna (som tillhör giftorättsgodset) (11 kap. 7§ äktenskapsbalken). Om den ena makens giftorättsgods överstiger den andra makens giftorättsgods, men vill behålla allt, så kan den ena maken köpa loss egendomen (11 kap. 9§ äktenskapsbalken).

Skulle denna uppdelning bli oskälig p.g.a. äktenskapets längd eller ekonomiska förhållandet i övrigt kan fördelningen ske annorlunda (12 kap. 1§ äktenskapsbalken).

Genomgående i bodelningen har makarna redovisningsplikt för sin egendom (9 kap. 3§ äktenskapsbalken). Detta inkluderar även egendom som den ena maken håller/vårdar för den andra maken.

Bodelning vid ena makens bortgång.

Bodelning som sker efter ena makens bortgång fungerar på samma sätt som i övriga fall med ett speciellt undantag. Jämkningsregeln i 12 kap. 2§ äktenskapsbalken tillåter den efterlevande maken att välja att båda makarna ska behålla sina respektive delar av giftorättsgodset. Detta innebär att man bara behåller sin egendom oavsett om den är giftorättsgods eller enskild egendom. Den efterlevande maken kan även välja att bara behålla en del av sitt giftorättsgods. Då får den avlidna makens dödsbo behålla motsvarande kvotdel av sitt giftorättsgods.

Denna rätt har inte dödsboet efter den avlidne maken.

Svar:

Det beror på hur du vill göra. Vad gäller den enskilda egendomen som du fick genom ett testamente med villkor om att denna ska vara enskild egendom kan denna inte fråntas dig. Du kommer behöva redovisa denna egendom men den tillhör dig.

I övrigt vad gäller giftorättsgodset ska värdet av nettot efter skulder fördelas ekonomiskt lika. Sakerna i sig har den make som äger saken rätt till i första hand. Detta innebär att om du har en bil som egentligen är giftorättsgods ska bilens värde fördelas lika men bilen i sig har du rätt till. Alternativ 2 är att välja jämkningsregeln i 12 kap. 2§ äktenskapsbalken så att båda makarna behåller sin egendom eller del av denna. Både giftorättsgodset och den enskilda egendomen.

Vänligen/

Henrik BergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000