Bodelning och arvsskifte vid makes bortgång

2018-10-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Jag är gift sedan drygt 40 år med min hustru vi har 2 barn tillsammans. Jag har ett barn från ett tidigare förhållande (särkullbarn). Vi har skrivit ett testamente som säger att vår vilja är att efterlevande make skall erhålla vår kvarlåtenskap samt att om jag avlider först ska laglotten till mitt särkullbarn betalas ut direkt. Fråga: Om jag går bort först hur fördelas arvet? Våra gemensamma tillgångar i fastighetsvinster efter försäljning, likvida medel, lösören (bilar) mm är ca: 3 500 000 kr
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du undrar hur din kvarlåtenskap ("ditt arv") hade fördelats om du går bort. Regler av intresse finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

När någon som är gift går bort ska man, innan man fördelar arvet (gör ett arvsskifte), göra en bodelning (se 23 kap. 1 § andra stycket ÄB). En bodelning sker enligt äktenskapsbalkens regler (främst 9, 10 och 11 kapitlen) och innebär i princip att man fördelar de båda makarnas giftorättsgods mellan makarna. Då ena maken har dött sker bodelningen mellan den efterlevande maken och dödsboet. Du beskriver inte att ni har något äktenskapsförord varför jag utgår från att allt det ni båda äger är giftorättsgods. Det kommer då i princip ske en likadelning mellan er.

Du beskriver att det sammanlagt finns egendom till ett värde av 3,5 Mkr. Från detta ska först dras eventuella skulder. Jag utgår dock från att några sådana inte finns, då du ej skriver det. Finns det eventuella skulder får du dra av dessa i detta skede av uträkningen. Då ska alltså 3,5 Mkr delas lika mellan dig (eller ditt dödsbo) och din efterlevande make. Då kommer vardera sida ha egendom till ett värde av 1,75 Mkr efter bodelningen (3,5 Mkr / 2 = 1,75 Mkr). Vad denna egendom består av är svårt att säga för mig. Vardera make har rätt att få det den äger "på sin sida" (se 11 kap 7 § ÄktB). Om det således exempelvis är din fru som äger bilen kan hon kräva att som en del i sitt värde på 1,75 Mkr få bilen. I det följande fortsätter jag att redogöra för fördelningen av arvet endast utifrån det totala värdet på din kvarlåtenskap, vilket som jag nyss anförde kommer vara 1,75 Mkr, såsom egendomsförhållandena ser ut idag.

Detta värde, d.v.s. 1,75 Mkr utgör då din kvarlåtenskap ("ditt arv"). Det är detta värde som ska fördelas mellan dina arvingar och testamentstagare. Regler om hur arvet fördelas finns i ärvdabalken. Du beskriver att det finns ett testamente enligt vilket särkullbarnet (om du går bort först) ska ärva sin laglott. Då måste vi alltså ta reda på vad laglotten är. Detta framgår av 7 kap. 1 § ÄB. Där anges att laglotten utgörs av hälften av arvslotten. Vardera av dina barns arvslott är, eftersom det finns tre stycken barn, en tredjedel (⅓). Särkullbarnets laglott är alltså hälften av denna arvslott, d.v.s. hälften av en tredjedel, vilket är en sjättedel (⅙).

Särkullbarnet ska alltså, om du går bort först, ärva en sjättedel av din kvarlåtenskap. Som framgått ovan utgörs din kvarlåtenskap av egendom till ett värde av 1,75 Mkr. En sjättedel av detta blir då ca 291 000 kr (1 750 000 / 6). Särkullbarnets laglott, som denna enligt testamentet har rätt till när du går bort, är alltså 291 000 kr. Så mycket ska alltså tillfalla särkullbarnet.

Den resterande delen av kvarlåtenskapen utgörs då av 1 750 000 kr - 291 000 kr, vilket är 1 459 000 kr. Denna del ska fördelas enligt testamentet och kommer då alltså att tillfalla din hustru.

Sammanfattning

Jag har alltså redogjort för hur arvet efter dig ska fördelas om du går bort innan din hustru. Jag har konstaterat att först ska en bodelning enligt äktenskapsbalkens regler göras. Detta innebär, om det inte finns något äktenskapsförord, i princip att vardera make får hälften av "nettovärdet" av vad vardera make har ägt. Om nettovärdet är 3,5 Mkr, ska alltså vardera make få egendom värd sammanlagt 1,75 Mkr på sin lott. Din kvarlåtenskap kommer alltså, såsom egendomsförhållandena ser ut idag, att vara värd 1,75 Mkr. Exakt vad kvarlåtenskapen kommer bestå av (d.v.s. specifikt vilken egendom) kan jag inte svara på eftersom det beror på vem som äger vad. Värdet av den sammanlagda kvarlåtenskapen kommer dock vara 1,75 Mkr.

Enligt testamentet ska ditt särkullbarn få sin laglott. Jag har konstaterat att laglotten är en sjättedel av den totala kvarlåtenskapen, eller med andra ord cirka 291 000 kr. Ditt särkullbarn kommer alltså ärva 291 000 kr. Den resterande kvarlåtenskapen, cirka 1 459 000 kr, kommer att tillfalla din hustru.

Tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga. Vid kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se.

Vänligen,

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll