Bodelning mellan sambos

FRÅGA
Hej!Har jag förstått det rätt att vid en bodelning av sambos så är det endast gemensamt hus och lös egendom som regleras? Allt annat som t ex konton som står i ens namn är dennes "egendom"? Samma sak gäller båt och bil ? Om man står som ägare i försäkringspappren är man då ägare till t ex båten eller är det papprena vid inköpet som gäller?Vad händer om man inte gör en bodelning innan ett år gått?Kan jag åka utomlands på min vecka utan den andre förälderns medgivande? Måste jag ha ett medgivande att visa upp i landet vi åker till? Vi har ju inte samma efternamn, barnen och jag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om sambos och bodelning finner du i Sambolagen.

När ett samboförhållande upphör kan en bodelning begäras av en av samborna inom ett år från att förhållandet upphörde, se 8 § Sambolagen. Ett samboförhållande anses upphöra när samborna ingår äktenskap, någon av dem avlider eller när de flyttar isär, se 2 § Sambolagen. Efter att ett år har gått ut har den lagliga rätten till bodelning av samboegendomen förverkats. Det som då ska ingå i bodelningen är den s.k. samboegendomen vilket enligt 3 § Sambolagen utgörs av bostad och bohag. I 5 § Sambolagen anges vad som avses med sambornas gemensamma bostad och i6 §vad som avses med det gemensamma bohaget. Till bohaget räknas som utgångspunkt det inre lösöre som är avsett för det gemensamma hushållet och inte sådant som används uteslutande för den ene sambons enskilda bruk. Vidare innefattas inte enligt 7 § Sambolagen inte sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål, exempelvis en båt. Huvudregeln är att var sambo behåller den egendom som denne äger, har ägt från början, fått i gåva, testamente, arv eller trätt istället för sådan egendom. Sambos kan även avtala om vad som ska eller inte ska ingå i bodelningen.

Regler om vårdnad och föräldraskap finner du i Föräldrabalken.

Har barnet två vårdnadshavare ska de enligt 6 kap 13 § Föräldrabalken gemensamt utöva bestämmanderätten. Enligt 6 kap 13 § 2 st. Föräldrabalken kan en vårdnadshavare i vissa fall utöva vårdnaden ensam. Det förutsätter att den andre vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet. Eller att beslutet inte kan skjutas upp utan besvär eller nackdelar för barnet. Undantag från detta gäller emellertid beslut av ingripande betydelse för barnets framtid. En kortvarig semesterresa bör inte anses som ett sådant ingripande beslut med betydelse för barnets framtid. Men en vårdnadshavare skulle kunna, vid gemensam vårdnad, stoppa resan genom att vägra att skriva på en passansökan om barnet inte redan har pass. Med andra ord, om du vill åka utomlands en vecka så krävs vanligtvis inte något medgivande att visa upp.

Hoppas detta gett svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Amanda Lidberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2664)
2020-07-14 Vem av samborna har rätt att bo kvar i lägenheten vid en bodelning?
2020-07-14 Är sambolagen dispositiv?
2020-07-14 Klassas en investeringslägenhet som samboegendom?
2020-07-13 Vad gäller mellan mig och min sambo om vårt förhållande tar slut?

Alla besvarade frågor (81909)